Handlingsplan for psykisk helse er trolig den viktigste saken i vi nå har vedtatt i fylkestinget. Planen er et godt utgangspunkt for en solid innsats for å møte krevende utfordringer blant mange av våre unge som sliter med ulike psykiske lidelser eller plager. Planen ble bestilt i desember 2019 og det ble gitt føringer for at den skulle bygge på Handlingsplan mot selvmord i tidligere Oppland fylkeskommune.

Ifølge Helsedirektoratet har mellom 15-20 prosent av barn og unge i Norge nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Hele 8 prosent av barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse, og 5,1 prosent av befolkningen under 18 år ble behandlet i psykisk helsevern i 2020. Det er en økning i polikliniske konsultasjoner digitalt og stadig flere henvisninger. Det meldes om mange som sliter som følge av pandemien. Dette er tall som vitner om en alvorlig situasjon som bare berettiger behovet for en slik Handlingsplan for psykisk helse rettet mot våre unge. Psykisk uhelse gjør at den enkelte ikke får realisert sitt lærings- og mestringspotensial. I tillegg er folkehelse og livsmestring et tverrfaglig læreplanmål etter siste skolereform, noe som aktualiserer handlingsplanen ytterligere.

Handlingsplanen er bygd opp med fire satsingsområder; digital plattform for veiledning av psykisk helse, kompetanseheving, forebygging og arbeid med folkehelse og livsmestring og tiltak overfor ungdom i Innlandet. Den digitale veiledningsportalen retter seg mot de ansatte og skal gi veiledning på krevende temaer og gjøre de ansatte tryggere når det gjelder å handtere ulike utfordringer. Kompetanseheving blant våre ansatte er sentralt, og en fokuserer særlig på temaer som selvmord, mobbing og rus. Samlet sett blir disse satsingsområdene en bred tilnærming, og en skal trekke veksler på både ansatte i videregående skoler, de fylkeskommunale tannklinikkene og helsesjukepleiere.

Helsesjukepleiere/helserådgivere er en helt sentral yrkesgruppe innenfor arbeidet med psykisk helse. Det er avsatt 2 millioner kroner årlig til planen, i tillegg til 10 millioner kroner fordelt på 3 år, som også er knyttet til satsing på helserådgivere. Ansvaret for helserådgivere vil etter gjeldende vedtak bli overført til kommunene fra 2022, slik det fra før er i tidligere Hedmark fylke og slik kommunene får overføringer til fra staten. Fylkeskommunen vil følge nøye med på bemanningen av helserådgivere ved våre skoler, og ha en god dialog med kommunene om dette viktige tjenestetilbudet. Viktigst av alt er at vi må ta godt vare på våre unge, vi har ingen å miste!