Nå går valgkampen for fullt, og tema i riksmedia er stort sett eiendomsskatt, bompenger, klima og skolemat for å nevne noe. At det er på trappene forslag til store endringer innen rovviltforvaltningen, er det ingen som snakker om.

Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte ut rett før sommeren et høringsnotat om diverse forslag til endringer. Det mest omfattende er om nye inndelinger av rovvilt-regioner og soner. Dette kan bli dramatisk for Hedmark og Oppland og dette skal gjelde fra 01.01.2020.

I rovviltforskriften § 4 står det at det skal være 8 forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for tallet på årlige ynglinger innenfor regionen sine grenser.

Dette har Stortinget i sin tid vedtatt. KLD ønsker å redusere fra 8 til 4 eller 5 forvaltningsregioner og ønsker å samle bestandsmåla i felles rovdyrsoner. I dagens inndeling er både Hedmark og Oppland egne forvaltningsregioner. Med departementets forslag vil vi bli slått sammen med Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark om forslaget om 4 skulle gjelde.

I §5 står det at det i hver forvaltningsregion skal være en rovviltnemnd som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av de fire rovdyrene og som skal gjennomføre nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

Hvordan kan vi følge opp dette med en ny og så stor og omfattende forvaltningsregion? For det første vil Hedmark og Oppland knapt få noen medlem i ei ny nemnd og sekretariatet hos fylkesmannen, som i dag har tett kontakt opp mot nettopp kommunene, næringa og organisasjoner, vil ikke ha sjanse til å følge opp på samme måte som i dag. Den lokale kunnskapen og kjennskapen og tette dialogen vil ikke kunne fungere.

KLD skriver at de mener at åtte regioner fungerer dårlig med tanke på en forutsigbar forvaltning og at det er hensiktsmessig å se nærmere på en løsning med færre og større. De skriver at dagens innretning gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen med tanke på bestandsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og usikkerhet i forvaltningen. I Hedmark og Oppland overoppfyller vi bestandsmålene, og det er vår region som får de største endringene i deres forslag.

SP mener at vi kan ha forvaltningsregioner som følger de nye fylkeskommunene og fylkesmannsregionene. Da vil det bli en oversiktlig og gjennomførbar forvaltningsregion.

Skulle man slå sammen til bare 4 regioner, vil det bli tre store og ulike fylkeskommuner og tre ulike fylkesmenn. Dette er ikke å rydde eller gjøre ting mer oversiktlig. Heller tvert imot og det vil svekke den regionale forvaltningen stort.

KLD skriver også at ved en modell med 4 eller 5 regioner vil en i større grad gi forvaltningen mulighet til å ta hensyn til rovdyrenes, utmarkbeitets eller reindriftens utbredelse i Norge. Ingen av de jeg har snakket med er enig i dette; ikke i kommunene, ikke sørsamer og ikke i beitenæringa.

De vil lage en uoverkommelig stor forvaltningsregion for store deler av Østlandet, men argumenterer samtidig for å ikke slå sammen det nye Trøndelag og Innlandet, fordi det ville bli en uforholdsmessig stor forvaltningsregion. Forstå det den som kan.

SP vil at vedtak skal fattes nær folk og at vi skal styrke den regionale forvaltningen, ikke svekke den. Forslaget som ligger ute vil bli en udemokratisk ordning og nemndene vil ikke kunne ha nær kontakt med kommuner og regioner, slik det står klart i rovviltforskriften i dag at de skal ha. Dette er «en stille sentralisering» av rovviltforvaltningen og SP kan på ingen måte støtte dette. Nå må andre politiske parti på banen, samt kommuner og organisasjoner må sende inn høringsuttalelse for å få dette fram i lyset!