Torsdag 3. november inviterte jeg med en liten delegasjon til vår kunnskapsminister for høyere utdanning, Ola Borten Moe. Jeg er svært opptatt av at NTNU på Gjøvik skal få muligheten til å få en komplett portefølje av helsefagutdanninger. Ved Institutt for helsevitenskap på Gjøvik i dag har man tre enheter; fagenhet for sykepleie, fagenhet for helse, teknologi og samfunn og fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie. Ved disse enhetene kan studenter blant annet få utdanning innen ergoterapi, radiografi, sykepleie, paramedisin, master for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, avansert klinisk sykepleie og klinisk allmennsykepleie. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, Senter for simulering og pasientsikkerhet og Biomedisinsk forskningslaboratorium (BMFL).

Et viktig utdanningsløp mangler på Gjøvik; medisinutdanning. Vi vet at det er legemangel i Norge, og det er viktig at vi utdanner disse på egen kjøl. Grimstadutvalget, som i september 2019 kom med sine anbefalinger, foreslo at det opprettes 440 nye studieplasser på medisin i Norge. For å oppnå dette, foreslo utvalget at universitetene skulle øke bruken av desentraliserte studiemodeller. NTNU har allerede en slik modell, og har i dag medisinutdanning i Levanger og Ålesund.

NTNUs modell er en mer desentralisert modell enn hva Universitetet i Oslo har å tilby. De to første årene er medisinstudentene i Trondheim. Dette skyldes at de to første årene er det mye laboratorie-undervisning, og dette er dyre investeringer som ikke er hensiktsmessig bygges på hvert utdanningssted. Men de siste fire årene skjer ute der utdanningene er.

Det var derfor en svært viktig milepæl at samme dag som vi møtte vår kunnskapsminister for høyere utdanning, så sluttet et enstemmig NTNU-styre seg til en anbefaling om å etablere 20 medisinplasser ved NTNU på Gjøvik – under forutsetning av at staten fullfinansierer dette. Begrunnelsen fra NTNUs styre og rektor var denne; «Det er stort behov for leger i Innlandet, og Sykehuset Innlandet og kommunene rundt står overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering. NTNUs modell vil øke kapasiteten i medisinutdanningen, og kan samtidig bidra til bedre rekruttering av leger til Innlandet. Med en desentralisert modell i Gjøvik vil legestudentene ha to år i Trondheim først, og deretter tilbringe resten av utdanningene ved NTNU i Gjøvik. NTNU driver i dag utdanning av både sykepleiere, spesialsykepleiere, ergoterapeuter og radiografer ved Sykehuset Innlandet. NTNU kan derfor tilby et tverrprofesjonelt fagmiljø til våre legestudenter. Dette forslaget må også sees i sammenheng med at Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune har vedtak som støtter at NTNU starter medisinerutdanning ved NTNU i Gjøvik.»

I vårt møte med statsråden torsdag gjorde jeg det klart at det er viktig at Regjeringen legger til rette for en forsknings- og utdanningsvirksomhet som gjør at NTNU i Gjøvik blir en nasjonal kunnskapskilde for innovasjon og felles håndtering av de utfordringer vi står overfor.

Leger som utdannes på Gjøvik vil være en attraktiv ressurs for Sykehus Innlandet, og særskilt en slik desentralisert modell som NTNU har. Det er derfor ikke framtidsrettet at Universitet i Oslo fortsatt skal sitte med enerett til å utdanne medisinere i samhandling med Sykehus Innlandet og beslaglegge nødvendige praksisplasser innenfor medisinutdanningen.

Løsningen fra NTNU gir en reell desentralisering, da størstedelen av studiet vil gjennomføres ved NTNU Gjøvik. All erfaring viser at denne modellen er den beste måten å sikre at legene blir i regionen etter endt studie. I sum vil forslaget fra NTNU, etter at inntakene er gjort, føre til at det til en hver tid vil være 80 legestudenter som har sin base på Gjøvik. Ut over dette vil det være om lag 20 ansatte og en del forskningsstillinger i tillegg. De første studentene kan begynne i Trondheim i 2024 og fortsette i Gjøvik i 2026 og deretter fullføre studiet her. Innen den tid kan vi i Gjøvik, sammen med vårt eiendomsselskap Industribygg, ha et nybygg klart til å huse våre framtidige legestudenter på campus.

Vi skal, i samarbeid med NTNU, Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet, gjøre vårt til at vi kan få et positivt svar på den henvendelse som nå er gjort til regjeringen. Jeg er ikke i tvil om at dette vil være det beste alternativet til å være med å løse enda en nasjonal utfordring.