Diskusjonen om eventuell deling av Innlandet utviklet seg fort til å bli en ren Brexit-krangel. Men det er ingen av partene som har tatt opp hva som virkelig er utfordringen for det som i dag er Innlandet fylkeskommune, skriver tillitsvalgte i fylkeskommunen.

Nå foreligger resultatene fra den interne undersøkelsen blant de ansatte i Innlandet fylkeskommune. Den viser at et flertall på 54 prosent ønsker å beholde Innlandet fylkeskommune, mens 35 prosent ønsker å dele den opp. For oss som er tillitsvalgte er dette ikke uventet, og det stemmer med de tilbakemeldinger vi har fått siden spørsmålet om deling ble aktuelt i høst. At ønsket om deling er sterkere ute på skolene og i det gamle Oppland, stemmer også med tilbakemeldingene.

Som tillitsvalgte har vi valgt å ikke ta ensidig stilling for eller mot en deling av fylkeskommunen, vi forholder oss til at vi har medlemmer som både er for og som er mot, og vi er tillitsvalgte for begge parter. Det gjelder også nå. Et flertall av de ansatte ønsker å videreføre fylkeskommunen, et mindretall ønsker å dele. Uansett hva utfallet til slutt blir, så er det viktig at vi sammen med arbeidsgiver bruker materialet vi nå har fått i undersøkelsen til å se på hva vi kan lære av årene siden sammenslåingen, og hva vi sammen eller hver for oss kan gjøre bedre i fremtiden.

Som tillitsvalgte i fylkeskommunen registrerer vi imidlertid med skuffelse at den offentlige debatten for eller mot deling har skjedd etter prinsippet rope høyt og kaste frem tall. Konfliktnivået er høyt, sakligheten og etterprøvbarheten ikke nødvendigvis like høye. Vi mener at diskusjonen dessverre har vært ganske sammenlignbar med hva som skjedde før avstemningen om Brexit.

Til slutt får vi en folkeavstemning der valget skjer på bakgrunn av identitet og følelser, og uten at vi vet om de som stemmer egentlig vet hva fylkeskommunen driver med. Dette har ikke blitt bedre av at media har brakt inn andre stridsspørsmål i saken, som da NRK utførte en spørreundersøkelse om hovedsykehus, som ble gjort til en del av problemstillingen Oppland – Hedmark. Fylkeskommunen har ingen ting med driften av sykehusene å gjøre.

Det er ingen av partene i diskusjonen for eller mot deling som har tatt opp hva fylkeskommunen er, hva den har ansvar for, eller hva den bør være. Det har heller ikke de som ønsker å avvikle hele fylkeskommunen, et spørsmål som ikke er en del av folkeavstemningen og heller ikke en del av den politiske saken som skal behandles i Fylkestinget senere i februar.

Den virkelig store utfordringen for Innlandet fylke er gjengitt i illustrasjonen med kart med røde og grønne prikker. Kartet viser utviklingen av antall innbyggere i aldersgruppen 16 – 19 år fra 2022 til 2030, vist som prikker som tilsvarer 15 elever. 15 elever er størrelsen på en klasse yrkesfag, og kartet er en meget forenklet måte å vise utfordringene vi vil ha med å opprettholde skole- og tilbudsstrukturen. Og det er uavhengig av om fylket deles eller ikke.

Det at det de siste årene er lagt ned skoletilbud i den videregående skolen, har i diskusjonen om deling blitt brukt som argument for at det skjer en sentralisering. Men om dette var en sentralisering, så ville det være like mange grønne prikker som røde prikker. De grønne prikkene er forsvinnende få. De røde prikkene representerer også utfordringene for både kommunenivå og fylkeskommunenivå. Dette er områdene vi skal drive næringsutvikling i. Dette er fremtiden.

Det er ingen, heller ikke de som ønsker å avvikle fylkeskommunen, som har tatt til orde for å legge ned videregående opplæring. Det er heller ingen som mener vi skal slutte å gi et tannhelsetilbud, slutte med kulturminnevern, legge ned kollektivtrafikken eller avvikle fylkesveinettet. Det vil derfor fortsatt være behov for driftspersonale og assistenter, tannleger og lektorer, ingeniører og arkeologer. Og det vil fortsatt være behov for et apparat som samordner og administrerer, koordinerer og betaler ut lønn.

Det er altså ikke om det er en, to eller ingen fylkeskommuner som avgjør om de ansatte har jobb i fremtiden. Men at det blir attraktivt å bo i Innlandet. Diskusjonen for eller mot deling har ikke bidratt til dette. Vi må jobbe for å sikre innlandet en fremtid, og det må vi gjøre sammen uansett hvor mange fylkeskommuner det blir.

Dette har fylkeskommunen ansvar for

Videregående skoler

Offentlig tannhelsetjeneste

Fylkesveier

Kollektivtransport

Næringsutvikling

Kultur

Kulturarv

Regional samfunnsutvikling