Ulla Higdem og Aksel Hagen ved HINN har i OA 5. januar en interessant kronikk om hva som fremmer en god regional utvikling i et land som Norge, og fylkeskommunens rolle i dette bildet. De etterlyser en diskusjon om mål og mening med fylkeskommunen, og hva den skal holde på med, i stedet for en debatt og en folkeavstemning om grenser og antall.

I utgangspunktet er jeg helt enig i at en slik mål- og meningsdiskusjon er viktig og burde ha ligget til grunn. Problemet er vi nylig har gjennomført en regionreform som skjøv dette helt i bakgrunnen, og endte opp om som en ren antallsreform og geografireform. Fylkeskommunene ble ikke tilført nye oppgaver av betydning, og det er ikke gjennomført andre endringer som styrker det regionale nivået. Den sikreste effekten av nyskapningen er at den er sentraliserende. Sammenslåtte enheter gir større sentralisering av makt, og sentralisering av virksomhet og arbeidsplasser følger i maktas fotspor.

For tilhengere av et styrket og folkevalgt regionalt nivå, slik jeg oppfatter Higdem og Hagen, må det dessuten være et tankekors at reformens hovedarkitekter, H og FrP, har som uttalt mål å avskaffe hele det regionale nivået. Derfor ble dette et makkverk av en reform som mangler både politisk fundament og verdiskapende innhold, og som vi slett ikke er forpliktet til å ta over. Det gjelder i Finnmark/Troms, i Viken og Vestland, og sjølsagt også i Innlandet.

Det Higdem og Hagen tydeligvis ønsker seg , er en debatt om et annet regionnivå enn det vi nå ser framfor oss. Men det er og blir en hypotetisk diskusjon for fylkespolitikerne og alle oss andre som nå skal ta stilling i saken. En gjennomgripende drøfting om det regionale nivåets rolle, oppgaver og styring må foregå på nasjonalt politisk nivå, og ikke som en liksomdiskusjon for engasjerte fylkespolitikere.

Derfor er spørsmålet nå kort og godt: Er det sammenslåtte Innlandet en god avgrensning og inndeling for oss i Hedmark og Oppland, eller vil det være mer hensiktsmessig å gå tilbake til to fylker?