Barna på skolen vår har en aktiv foreldregruppe, som engasjerer seg sterkt I å opprettholde et skoletilbud på Vestsida. De mener skolen vi har her er det beste tilbudet for sine barn. Det er samhold blant alle skolebarna, og foreldrene bidrar til aktiviteter og arrangementer for både barna og bygda. Barna føler seg trygge og inkluderte i sitt kjente nærmiljø, med gjensidig respekt for hverandre. Fryal skole leverer selvfølgelig et fullt tilfredsstillende utdanningstilbud, vil gjerne presisere dette. Men det er lite relevant I denne saken. Dette handler om å beholde et levende lokalsamfunn hvor vi voksne tar ansvar for de kommende generasjoner.

Dette handler om grendas stolthet, ikke på bekostning av barnas utdanning og utvikling, men i tråd med et levende lokalsamfunn som makter å forberede sine unge sambygdinger på de utfordringer morgendagen bringer. Vi skal ta vårt ansvar, vi skal utruste våre barn med de forutsetninger de trenger for å videreutvikle sine evner og sin kunnskap i møte med et moderne samfunn som forandrer seg nesten fra uke til uke.

En kan alltid finne argumenter for sentralisering av kunnskapsformidling, men vi mener bestemt det ikke utelukker de fordeler et mindre skolemiljø kan ha. Større individuell oppfølging, oversikt og mulighet for større grad av både sosial og faglig tilrettelegging. Læringsmål tilknyttet lokal tilhørighet og relevans. Ingen faller mellom sprekkene, eller blir «usynlige» på en liten skole.

Vi kjenner alle til den vonde striden som har ført til dagens situasjon, men det må være vi voksne som tar den endelige avgjørelsen rundt våre barns fremtid. Våre barn fortjener ikke å måtte lide under resultatet av en årelang floke mellom voksne og ellers fornuftige naboer. Våre barn trenger trygghet og stabilitet i tillegg til en fullgod og ansvarsbevisst grunnskoleopplæring. Ved å opprettholde vår lovpålagte plikt om skoler i nærmiljøet sikrer vi ikke bare bygdas framtid, men også framtidig økonomisk utvikling drevet av folk som har vokst opp her og ser potensialet vi andre som har levd en stund kanskje har oversett.

Skal Norge fortsette å ha et levende bygdesamfunn, må vi bevare de bygdene vi fremdeles har, ikke rasjonalisere bort det som gjør det mulig å bo her. Det er enkelte ting som er viktigere enn pluss eller minus I regnskapsboka, og dette må prioriteres. Alt kan ikke måles I kroner og øre, javel, men her syns jeg det ligger an til at man sparer på skillingen og lar daleren gå. Dette burde ligge til grunn for avgjørelsen om ikke å legge ned Vestsida oppvekstsenter.

Uten et lokalt oppveksttilbud forsvinner en gyllen mulighet til å skape de bærekraftige småsamfunn som faktisk er de som skaper reelle verdier, vi snakker om maten vi får på bordet, inn i fremtiden. Småsamfunn hvor ensretting ikke er det viktigste, men tilhørighet og trygghet også hører med. Vi trenger folk som kan leve i og utvikle morgendagens bygdesamfunn. Bygdene trenger folk. Folk trenger bygder. La oss legge tilrette for det.