Flere aviser har de siste ukene skrevet en rekke artikler om satsingen på biodrivstoff som Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017. Avisene har hevdet at biodrivstoff kan bidra til å øke klimagassutslipp i stedet for å redusere dem. Det er ikke riktig, noe Miljødirektoratets nylig framlagte konsekvensutredning av vedtaket viser tydelig.

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene våre fra transportsektoren med opp mot 50 % innen 2030. Det krever en bred satsing på en rekke virkemidler. Det viktigste for persontransporten er overgang til nullutslippsbiler, som elbiler eller biler som går på hydrogen. Målet er at alle biler som selges på privatmarkedet i 2025 skal være nullutslipp. Det målet er vi på god vei til å nå.

For tungtransporten kommer imidlertid denne overgangen til å ta lengre tid. Det er heller ikke alle familier som har mulighet til å skifte ut bensin- eller dieselbilen sin før 2025. I en overgangsfase er det derfor helt nødvendig at vi sørger for at utslippene fra de bilene som kjører på norske veier i dag reduseres så mye som mulig. Det er derfor satsing på biodrivstoff, som har betydelig lavere utslipp enn tradisjonelt drivstoff, er så viktig.

Norges satsing på biodrivstoff vil ifølge Miljødirektoratet kutte norske utslipp med 900 000 tonn fram mot 2020, og de globale utslippene vil reduseres med omtrent et halvt million tonn i samme periode som følge av den norske satsingen. I den neste tiårsperioden vil de norske utslippskuttene bli på flere millioner tonn. Dersom vi også lykkes med å skape en norsk industri for biodrivstoff basert på for eksempel avfall fra skogdrift, slik skognæringen har ambisjoner om, vil de globale utslippskuttene bli større, samtidig som det kan skapes mange, nye arbeidsplasser i Norge.

Det er et betydelig bidrag til å nå forpliktelsene vi har påtatt oss i Parisavtalen, og en sentral del av vår innsats for å unngå katastrofale klimaendringer.