Fylkesutvalget i Oppland behandler fordelingen av budsjettmidler for 2018 på sitt budsjettmøte 21. november. Til dette møtet vil det foreligge et brev fra arbeidsgruppen til Bygdeinitiativet i Vang, som kjemper for restasfaltering av den korte, gjenstående grusparsellen på 3,47 km på fylkesveg 293 fra Lomen i Vestre Slidre til Vang – en strekning på 15 km.

Det vedtatte asfalteringsprogrammet er for lengst gjennomført for brorparten av denne strekningen - 11.4 km fra Lomen til Bakken. Men asfalteringsarbeidet stoppet opp for flere år siden før målstreken, angivelig som følge av oppspiste budsjettmidler, for så å bli glemt.

Som en reaksjon på manglende fullføring av asfalteringen, ble Bygdeinitiativet etablert i 2014, som støtte til kommunens resultatløse innsats gjennom mange år for politisk tilslutning til restasfalteringen.

Alle brukere av denne fylkesvegen forventer nå at fylkesutvalget prioriterer den gjenstående grusparsellen på sitt asfalteringsprogram for 2018. Det er på høy tid at denne viktige fylkesvegen, som er skiltet som eneste omkjøringsveg for E16, overføres fra den skremmende ventekøen til handlingsprogrammet for asfaltering.

Siden fylkestinget har gitt fylkesutvalget fullmakt til - med basis i handlingsprogrammet – å godkjenne fordeling av økonomisk ramme og tiltak på bakgrunn av endelig budsjett for det påfølgende år, er det fylkesutvalget som er nåløyet for restasfalteringskravet. Det knytter seg derfor stor spenning til utfallet av den forestående budsjettbehandlingen.

Vi i Bygdeinitiativet i Vang er krystallklare på at dette asfalteringskravet nå må bli en vinnersak. Ventetiden har vart lenge nok, og fylkeskommunen kan ikke leve videre med at den eneste omkjøringsvegen for E16 har så elendige forhold at den tidvis kan minne om den beryktede «Burmavegen» fra andre verdenskrig.

Deler av denne fylkesvegen har fortsatt en standard som ikke står i rimelig forhold til den viktige funksjonen som skiltet omkjøringsveg for E16. Manglende restasfaltering står også i et motsetningsfold til fylkeskommunens uttalte ambisjoner om å redusere omfanget av fylkesveger uten fast dekke. Totalt er det fortsatt 331 km med grusveg i fylket.

Det har helt siden 2015 vært stort lokalt engasjement i denne gjenstridige asfalteringssaken, med flere folkemønstringer, flere avisoppslag i både Valdres Avis og Oppland Arbeiderblad samt innspill til samferdselskomiteen tidligere i år.

De siste ukene har det vært økende politisk forståelse for restasfalteringskravet. De fleste forstår at det er en utfordring når fylkesutvalget skal fordele begrensede budsjettmidler til fylkets 59 fylkesveger uten fast dekke. Når fylkesutvalget behandler saken i sitt forestående budsjettmøte handler det derfor om å prioritere. Alle kan ikke bli vinnere, noen må finne seg i å fortsette i ventekøen til det blir deres tur.

Selvfølgelig dreier det seg om fordeling av budsjettmidler – eller penger på godt norsk. Både bygging og vedlikehold er dyrt i Norge. Kostnadsanslagene for de enkelte vegprosjekter blir derfor en viktig faktor ved prioritering og fordeling innenfor vedtatte budsjettrammer.

Da vegvesenets grove kostnadsanslag på sjokkerende 80 millioner kroner(!!) for asfaltering av en kort grusparsell på bare 3.4 km ble kjent for Bygdeinitiativet, utløste det en blanding av vantro og hoderysting. Anslaget ble oppfattet som lite edruelig og helt urealistisk.

Enda mer uforståelig blir dette anslaget når prosjektlederen for utbedring av den 13.6 km lange strekningen av Hedalsvegen (Fv 243/225) kan fortelle at asfaltleggingen vil komme på 14 millioner kroner. Enkel hoderegning gir da en løpemeterpris på tilnærmet 1000 kroner. Legges denne løpemeterprisen til grunn for restasfalteringen av den 3.4 km lange grusparsellen på Fv 293, blir asfalteringskostnadene fattige 3.4 millioner kroner!

Det dramatisk høyere anslaget på 80 millioner kroner oppleves derfor som skivebom fra vegvesenet. En kan fristes til å spørre om sjokkanslaget var ment for å skremme fylkespolitikerne fra å prioritere restasfalteringen?

Det ble i 2017 gjort en tilleggsbevilgning på 150 millioner kroner for økt vedlikehold på fylkesvegnettet. Deler av denne bevilgningen kommer til anvendelse i 2018. Fylkesvegen over Eggeåsen fikk nylig 30 millioner til nødvendige utbedringer fra denne bevilgningen. Restasfalteringen av fylkesveg 293,med betydelig lavere bevilgningsbehov, må også kunne dekkes av denne tilleggsbevilgningen. Det er så tungtveiende argumenter for den avsluttende asfalteringen at den nå må komme seirende ut av fordelingen av budsjettmidlene for 2018. Bygdefolket og andre vegbrukere har ventet lenge nok.

I det nye handlingsprogrammet heter det at «god standard på fylkesvegnettet er viktig for å beholde og videreutvikle grendesamfunn og næringsliv i fylket» og «Fylkesvegnettet fungerer i hovedsak som viktige transportårer i lokalsamfunnet, ofte på tvers av kommunegrenser». Dette gjelder Fv 293 med Vestre Slidre og Vang som vertskommuner.

Vi som står i brodden for Bygdeinitiativet i Vang – med full støtte fra kommunen – forventer at dette endelig blir en vinnersak. Fortsatt manglende prioritering vil ikke bli forstått.