Norges unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det kan samtidig bli en katalysator for nye bedrifter og arbeidsplasser som landet sårt trenger.

Hvordan skal Norge klare å kutte klimagassutslipp i tråd med sine forpliktelser, og samtidig erstatte tapte arbeidsplasser og inntekter fra oljenæringen? Det er titusenkroners-spørsmålet som norske politikere har forsøkt å besvare de siste årene – blant annet ved å nedsette et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som avleverte sin rapport for et knapt år siden.

Noe av det beste som kom ut av ekspertutvalgets arbeid, var at næringslivet selv satte seg ned og tegnet sine veikart mot lavutslippssamfunnet, sektor for sektor. Fornybarnæringen spiller en avgjørende rolle for å realisere de fleste av veikartene. Fordi vi leverer den utslippsfrie energien som må erstatte piper og eksosrør i samtlige sektorer frem mot 2050.

Norge har et utgangspunkt som hele Europa kan misunne oss: Takket være vannkraften er kraftsystemet vårt tilnærmet hundre prosent fornybart og utslippsfritt. Mens resten av Europa må bruke hundrevis av milliarder på å fase ut fossile kraftverk – og i noen land også kjernekraft – kan vi konsentrere oss om å gjøre de øvrige sektorene utslippsfrie.

Regjeringen jobber med en strategi for grønn konkurransekraft som skal legges frem i løpet av høsten. I den forbindelse overleverte Energi Norge nylig fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Veikartet vektlegger betydningen av at fornybarnæringen klarer å utvikle seg som en konkurransedyktig leverandørindustri.

Vår visjon er at Norge skal ta posisjonen som verdens første fullelektrifiserte samfunn innen 2050. Det vil være viktig for klimaet. Vi mener også at verdiskapingen i norsk fornybarnæring kan dobles i den samme perioden. Det vil være viktig for norsk økonomi. Men hvordan skal vi få det til?

Norge produserer allerede mer fornybar energi enn vi bruker. Vi må ta kraften i bruk i transportsektoren, industrien, byggenæringen, olje- og gassinstallasjoner. For en rekke industrielle prosesser er det nødvendig med betydelig teknologiutvikling og innovasjon for å ta ut fossil energibruk fra verdikjedene. På andre områder, som på byggeplassene, er det nødvendig å organisere arbeidet på nye måter sammen med bruk av ny teknologi.

Elektrifisering og digitalisering går hånd i hånd. Kombinasjonen av sterke teknologimiljøer, krevende kunder, skarp konkurranse og en aktiv leverandørindustri vil være avgjørende for å sikre gode løsninger. Dette gir uante muligheter for forretningsutvikling og verdiskaping.

Norge ligger langt fremme i elektrifisering av bilparken. Dette er i ferd med å smitte over på andre områder i transportsektoren. En kartlegging vi gjennomførte i fjor viste at over 100 norske bedrifter jobber med elektrifisering av transport – både til lands, til vanns og i luften. Kompetansen og løsningene vi utvikler her er bare ett eksempel på grønn vekst med betydelig eksportpotensial.

Fornybarnæringen er allerede den største verdiskaperen i fastlandsindustrien. Videre vekst forutsetter utvikling både av hjemmemarkedet og økt tilgang til europeiske markeder. Her vil etterspørselen etter fleksible og utslippsfrie energiløsninger øke i takt med utbygging av sol- og vindkraft som er prisgitt naturkreftene fra minutt til minutt. Norsk vannkraft med sine over 1500 kraftverk og 1200 vannmagasiner, samspiller godt med ny teknologi og nye forbruksmønstre.

Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Dette må vi bygge videre på for å skape en elektrisk, utslippsfri fremtid med nye arbeidsplasser. Les veikartet i sin helhet på energinorge.no/elektrisknorge