I ditt innlegg i OA fredag 6. juli, med overskriften «En bærekraftig ulveforvaltning», skriver du at det er bred enighet i Stortinget og hos det norske folk om at vi skal ha ulv i norsk natur, og at vi også har forpliktet oss til det etter Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven.

Når det gjelder Bernkonvensjonen har jeg i flere avisinnlegg henvist til hva ekspedisjonssjef Erik Lykke uttalte til Aftenposten 30. januar 2004, og da jeg ennå ikke har fått noen kommentar på det, verken fra deg eller andre i den forbindelse, henviser jeg igjen til hva han uttalte: «Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med å forhandlet fram, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om ar forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha en målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.» Også Oslo namsrett kom 16. februar 2001 fram til at Norge i henhold til Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å bygge opp en levedyktig bestand av ulv. Det samme kom Borgarting lagmannsrett fram til 16. januar 2008.

Nå ber jeg om svar på om det Erik Lykke, Oslo namsrett og Borgarting lagmannsrett har brakt til torgs ikke er relevant.

Jeg har heller ikke fått noen kommentar til hva jeg tidligere har henvist til når det gjelder FNs og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, som sier at «når rovdyrene blir et trussel mot minoritetenes tradisjonelle næringer er det brudd på menneskerettighetene». Konvensjonen ble i 1999 stadfestet i norsk lovverk. – Dette viser at norsk rovdyrpolitikk bryter med FNs og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Men det hopper dere elegant over. For deg og dine meningsfeller er det viktigere å henvise til en konvensjon som i virkeligheten sier det motsatte av slik dere legger det fram. Men uansett kan jeg ikke tenke meg at det finnes internasjonale konvensjoner som kan pålegge et land å ha store forekomster av en dyreart som truer ei hel yrkesgruppe. Og kan du fortelle meg hva vi skal med en dyreart i våre beitemarker som ikke har noen annen misjon enn å etterlate seg store mengder maltrakterte lik?

Når du så bastant påstår at vi skal ha ulv i Norge er det jevngodt med å si at sauebøndene fortsatt må finne seg i slike forferdelige massakrer vi nå har opplevd de to siste årene, og for øvrig mer eller mindre hvert år siden de første ulvene kom rullende inn i landet på gummihjul for ca. 40 år siden. Hvis du kjenner historien om hvorfor ulven måtte utryddes på 1800-tallet, og når du nå opplever noe liknende, kan jeg ikke begripe at du ikke tar avstand fra det etter alt du har vært vitne til, spesielt de to siste årene. Og du vet at så lenge det finnes ulv i beitemarkene vil vi oppleve liknende massakrer igjen og igjen. Burde ikke du som klima- og miljøminister, i stedet for å henvise til at vi har et flertall i folket og på Stortinget som vil ha ulv, i stedet arbeide for en avvikling av dette som jeg vil betegne som den verste faunakriminelle handlingen mot Bygde-Norge i nyere tid?