Arne Warberg skriver at det er god folkeskikk å svare på spørsmål. Ja, men det gjelder ikke åpne spørsmål i en regional avis med begrenset rekkevidde og der svar kan bli redigert uten forhåndsgodkjenning.

Spørsmålet til Warberg er: "Hva vil dere gjøre med denne rovdyr konflikten slik at ingen blir skadelidende og derved får tap av livskvalitet?"

Det er ikke enkeltpersoner i befolkningen som kan gjøre noe med dette. Stortinget gir lover og Regjeringen er øverste forvalter. Premissene leveres, som i alle andre saker uavhengig av tema, hovedsakelig av representanter for økonomiske interesser i Norges skinndemokrati.

Dermed må svaret på et slikt generelt spørsmål bli med basis i den nylige dommen fra Oslo Tingrett som ikke er rettskraftig. 

Les også lenke inkludert nederst med et godt innhold.

Det viktigste i dommen fra Oslo Tingrett er på side 44:

"Retten mener videre at vurderingen av om vilkåret «offentlig interesse av vesentlig betydning» er oppfylt vil bero på et skjønn som domstolen bør være tilbakeholden med å overprøve. Det vises til blant annet Rt. 2004 s. 1092. Det er i stor grad et politisk spørsmål hvor stor ulvebestanden skal være og hvordan den skal forvaltes, så lenge Norge overholder sine internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Vilkåret «bestandens overlevelse» beror på en faglig vurdering som domstolen også bør være tilbakeholden med å overprøve."

Premissene for hva som er "offentlig interesse av vesentlig betydning" inkluderer ikke store deler av befolkningens ønske om økosystem i balanse og reelt naturmangfold.

Premissene for "bestandens overlevelse" inkluderer ikke en bred konsekvensvurdering i et tidsvindu på 25 år med økosystem under mange typer press fra næringsinteresser og habitat som gradvis blir destruert.

Og hvem har levert premissene systematisk siden 80-tallet?

Når retten må være tilbakeholden med å overprøve politiske vurderinger og forvaltningens skjønn, blir det retorisk-juridisk sandpåstrøing = det vurderes om skjønn som er utøvd kan tolkes til å harmonere med lover, men ikke substansen i premissene som ligger til grunn.

Dermed er man like langt.

Les også denne meget interessante refleksjonen:

https://agendamagasin.no/debatt/ulvedom-med-mange-svakheter/