Gå til sidens hovedinnhold

NFU bommer på viktige områder

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1. april hadde Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) sin nestleder Bjug Ringstad et debattinnlegg med overskriften «Tilbake til spesialskolene».

Videre skriver han «De statlige spesialskolene ble nedlagt i 1992, men de vokste sakte, men sikkert opp igjen under navn som styrket avdeling eller kompetansesenter». Her skulle man ønsket at nestlederen hadde foretatt en bedre Research.

I 1992 ble de statlige spesialskolene enten nedlagt, overført til annet forvaltningsnivå eller omdannet til spesialpedagogiske kompetansesentre https://snl.no/spesialskole.

NFU påsto på deres nettsider at det forelå «Privatøkonomisk effekt av ny uføretrygd» Videre påsto de «I mange tilfeller skyldes reduksjonen en for høy trekkprosent på skattekortet, dvs. at vedkommende vil få mye penger igjen på skatten». http://nfunorge.org/no/Om-NFU/NFU-bloggen/Privatokonomisk-effekt-av-uforerreformen/

Nå har selvangivelsen kommet og jeg kjenner konkret til et tilfelle der en utviklingshemmet kombinerer trygd med normalt lønnet arbeid uten gjeld. På den første utbetalingen i 2015 fikk personen en netto inntektsøkning på noe over 100 kroner men når selvangivelsen kom nå i år som tar for seg inntektsåret 2015 som er det første året med ny uføretrygd må personen betale en foreløpig restskatt på nesten 21000 kroner.

Det ble påstått at «De aller fleste personer med utviklingshemning, vil komme litt bedre ut som følge av endringene i uføretrygd. For de fleste vil endringene være små». Virkeligheten er at bostøtten reguleres ut fra bruttoinntekt.

Oslo som tilhører gruppe 1 som har øvre grense før bostøtte opphører er grensen for en person som «Ung ufør» i tilpasset bolig 252.000 og for samboere og for to personer utgjør denne grensen 284 900 kroner. http://www.husbanken.no/bostotte/inntektsgrenser/. For enslig «Ung ufør» utgjør bruttoinntekt 262 098 kroner og for ektefeller og samboere utgjør 239 581 pr. person https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2412578/

Når vi vet at nettoinntekten i beste fall for de fleste er uendret innebærer dette samlet sett at psykisk utviklingshemmede har fått betydelig mindre å rutte med. I tillegg skal det nevnes at de fleste utviklingshemmede leier leilighet og innenfor for denne gruppen leier de fleste av kommunen.

Flere og flere kommuner har med hjemmel i husleielovens kapittel 4 Leieprisvern innført gjengs leie for kommunale utleieboliger. Dette betyr i hovedsak at husleien for kommunale utleieboliger ligger i størrelsesorden på omtrent samme pris som markedspris for private utleieboliger noe som for mange utviklingshemmede innebærer i saker jeg har kjennskap til at husleien har økt med om lag 50 prosent. Det oppsiktsvekkende her er at når jeg traff Bjug Ringstad 7. mai 2015 hadde han ikke hørt om fenomenet gjengs leie. Skal man representere denne målgruppen er det utvilsomt en fordel å kunne kjenne til regelverket.

Kommentarer til denne saken