Vil utrede krisesenter for menn

Av
DEL

MeningerVed behandlingen av budsjettet for 2019 i Gjøvik fremmet Senterpartiet i Gjøvik en del tilleggsforslag som vi har bedt om å få en vurdering av. Vi er svært fornøyde med at kommunestyret i all hovedsak ga sin tilslutning til forslagene. Forslagene var;

1) Vi fremmet forslag om at vi skal få en vurdering av den framtidige bruken av Øverby. Når kommunen nå har kjøpt området, er det naturlig for oss å få vurdert om vi kan benytte oss av stedet også i kommunal regi. Fra Senterpartiets side har vi som kjent sett for oss en kombinasjon av både offentlige, ideelle og private aktører som kan skape aktivitets- og omsorgstilbud i området, med innslag av både offentlige og private botilbud.

Rødt fremmet et alternativt forslag der private ikke skal inkluderes. Vi i Senterpartiet tror imidlertid at realiseringen av dette prosjektet kan være avhengig av private aktører som kan være med å finansiere også de offentlige tilbudene. Samarbeid mellom kommunen og private er i dag blitt et kjennetegn ved vår byutvikling, slik det skjer på Huntonstranda, Hovdetoppen og Farverikvartalet. Vi tror også dette bør skje i Øverby-området. Likevel var det viktigste nå at vi får en vurdering av hva som kan utvikles på Øverby, som et viktig folkehelseprosjekt framover.

2) Vi fremmet forslag om at det i forbindelse med byggingen av Biri omsorgssenter skal vurderes om det i en del av senteret kan prosjekteres videre med et livsnøytralt seremonirom. Det samme skal vurderes i byggeprosjektet ved Snertingdal omsorgssenter. Bakgrunnen for dette er åpenbar. De aller fleste som bor ved våre omsorgssentre går også ut av livet her. At det da kan gjennomføres små tilstelninger ved livets slutt og at familien kan gjøre dette ved trivelige lokaler der vedkommende bodde, bør det være rom for.

3) I forbindelse med planlegging og utbygging av Snertingdal omsorgssenter tas det med en representant for Hjemmets Venner i prosjekteringsgruppa. Vi foreslo det samme i forbindelse med byggingen av Biri omsorgssenter, men dette vedtaket ble ikke fulgt opp fra administrasjonen. Det forventer vi nå, fordi det er viktig at de som har et engasjement for omsorgssenteret i det daglige også blir med i arbeidet.

4) Senterpartiet har videre bedt om at kommunestyret får en orientering fra Gjøvik kirkelige fellesråd om den nye kirkeordning, og hvilke konsekvenser dette kan få for Gjøvik kommune. «Frislippet» av kirken fra staten, kan medføre at det blir vanskelig å drifte og vedlikeholde våre kirker på en skikkelig måte. Også innenfor Kirken skjer det en sentralisering av ressurser, og dette lider distriktene under.

5) Vi fremmet også forslag om at vi får utredet et kultur- og/eller aktivitetskort for alle barn og unge i Gjøvik. Kultur bygger folk, men for mange er det en høy terskel å delta i kulturelle aktiviteter på grunn av kostnaden. Barn bør i størst mulig grad få delta i kultur- og aktiviteter uavhengig av foreldres økonomi.

6) På et seminar som Gjøvik kommune arrangerte for oppvekstsektoren, kom det fram at det har gitt gode resultater å innføre livsmestringskurs i grunnskolen som motvirker depresjon og andre, såkalt KID–kurs. Senterpartiet i Gjøvik fremmet derfor forslag om å få på bordet om dette kunne være en mulighet for oss også.

7) Vi har i dag et krisesenter for kvinner som dessverre har stort belegg gjennom året. Vi har også krisesenter for menn, men på bakgrunn av signaler vi har fått bør vi se på en alternativ organisering av tilbudet til menn. Senterpartiet ba derfor om å få en vurdering av om det er mulig å etablere et felles krisesenter for menn sammen med Gjøvikregionen og andre kommuner rundt Mjøsa.

8) Det siste såkalte «verbalforslaget» vi fikk gjennomslag for er at rådmannen skal forberede en sak der vi kan støtte opp om etableringen av Den blinde ku i Snertingdal og i ysteriet med minimum 200.000 kroner. Dette er støtte som bør komme i tillegg til hva partene eventuelt klarer å få tildelt fra det regionale næringsprogrammet og andre aktører. Vi har sett det er mange som er interessert i å være med å støtte opp om etableringen som Hans Olav Brenner hadde ideen om, og vi fra Gjøvik kommunes side bør følge opp den positivitet som nå råder rundt etableringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags