Om lag to tredeler av verdens produksjon av elektrisk strøm er basert på de tre fossile brenslene, kull, olje og naturgass. I Europa varierer den delen mye fra land til land. Norge har overskudd på vannkraft. Sverige har overskudd på en blanding av fornybarstrøm og atomkraft. De flinkeste i klassen i Europa ellers når det gjelder økt produksjon av fornybarstrøm, er Danmark og Tyskland. Danmark vil i løpet av noen år oppnå 50 prosent fornybarstrøm, og Tyskland har om lag 50 prosent fornybarstrøm og atomkraft til sammen. De øker sin fornybarandel med noe over 1 prosent av totalmengden per år.

Norge overskudd av fornybar elektrisk strøm går til våre naboland i sør, og reduserer behovet for fossilstrøm der. Det er slett ikke noen ubetydelig reduksjon i klimagassutslipp det gir. I 2015 og 2016 reduserte vår netto strømeksport klimagassutslippene fra kullkraftverkene hos våre naboer med omtrent like mye som de totale klimagassutslippene fra hele den norske transportsektoren.

Alt vi gjør i Norge i forhold til sparing, økt produksjon og økt forbruk, har betydning for vår strømeksport. Øker vi forbruket innenlands, blir det mindre til eksport. Sist uke var det et oppslag i OA om el-ferje, og et om el-lastebiler. Begge deler gir økt forbruk av elektrisk strøm. Økt forbruk av elektrisk strøm har to konsekvenser. For det første øker det behovet for mer strøm straks forbruket starter. Og dersom forbruket er permanent, så forlenger det også tiden før all fossilstrøm blir erstattet med fornybarstrøm i strømforsyningen.

Naturligvis er det vanskelig å se denne virkningen ved bare å se på en og en elbil, eller en og en el-ferje. Men ser en på konsekvensen av full elektrifisering av hele personbilflåten, så ble den for noen år siden beregnet til om lag 6 prosent av Norges årlige forbruk av elektrisk strøm. Ser en på de landene lenger sør i Europa som bruker bare en tredel av den strømmen vi forbruker per innbygger, og mindre, så vil den økte strømmengden til el-personbilene alene lett komme opp i 20 prosent av deres produksjon i dag. Da trer de konsekvensene elbilpolitikken har for strømforsyningen, mye klarere fram.

Nå er det de som hevder at elbiler går på ny fornybarstrøm, og er derfor uten klimagassutslipp. Da forlanger de at aller først skal det skaffes ny fornybarstrøm til den nye forbrukeren, elbilene. Mens det skjer skal resten av strømforsyningen seile sin egen sjø. Først når det er skaffet nok ny fornybar strøm til el-personbilene, el-lastebilene og el-ferjene, skal ny fornybar strøm kunne brukes til den meget store oppgaven det er å redusere klimagassutslippene fra dagens strømforsyningen.

Kort sagt, dreier det hele seg om et rent svarteperspill der elbilene framstilles som nullutslippsbiler ved at de andre strømkundene belastes klimagasskonsekvensene. Klimamessig er det langt bedre å bruke ny fornybarstrøm til å redusere strømproduksjonen i kullkraftverkene, enn det det er å bruke den til å redusere oljebruk i transportsektoren.

Jeg så på nett at Teslas el-lastebil skal gå på 20 kilowattimer per mil. Når vi legger svarteperspillet til side, og regner teknisk reelt på det, betyr det at dette nye lastebilvidunderet gir like store klimagassutslipp som en vanlig lastebil som går på 7 liter diesel per mil. Og ingen elbil eller elferje gir null klimagassutslipp før all fossilstrøm er ute av den strømforsyningen vi er knyttet til.