Sykehuset Innlandets visjon er å gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Samtidig sier arbeidsmiljølovens bestemmelser at arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Den skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Norsk Sykepleierforbund mener at sykehussektoren er underfinansiert. NSF tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet opplever at situasjonen allerede er svært stram når det gjelder rekruttering og bevaring av kompetanse, bemanning og utstyr. Ansattes arbeidsbelastning totalt i SI er svært høy, noe årets medarbeiderundersøkelse «Forbedring» bekrefter ved skår på kun 46 av 100 prosent grunnet for mange arbeidsoppgaver, arbeidstempo eller krav til å gjøre flere ting samtidig.

Ytterligere kutt ved bruk av «ostehøvelprinsippet» går ut over kvaliteten på tilbudet. Det kan bli vanskelig for Sykehuset Innlandet å oppfylle sin visjon når det ikke er tilstrekkelig med penger til tilfredsstillende drift. Vi driver sykehus fordi folk er syke, ikke for å bli verdensmestere i sparing.

NSF mener at det nå må gjennomføres strukturelle grep med involvering av alle parter. Endringer og omorganisering må risikovurderes og være faglig begrunnet i gode prosesser, og det må gjøres nå. Ostehøvelen må legges vekk, og man må se på funksjoner i et helhetsperspektiv.