Norges Handikapforbund Innlandet, Landsforeningen for ryggmargsskadde i Innlandet, Landsforeningen for Polioskadde i Hedmark, Landsforeningen for Slagrammede i Oppland med flere har nå fått se på saksframlegget til styremøtet i Sykehuset Innlandet 15.12.2016.

Divisjon Habilitering/rehabilitering har frem til nå stått på organisasjonskartet på lik linje med hver av de somatiske sykehus, divisjon psykisk helsevern, medisinsk service, prehospitale tjenester, eiendom og intern service. Plasseringen her er viktig, rett og slett fordi divisjonen har en egen ledelse, og i den grad man kan snakke om å være skipper på egen skute, så har de kunnet være selvstendige og har hatt en plass, en stemme i ledergruppa i Sykehuset Innlandet.

Forslaget styret skal ta stilling til 15. desember er at Divisjon Habilitering/Rehabilitering forsvinner fra organisasjonskartet. Det vil være divisjonsdirektøren Hamar-Elverum som skal lede avdelingen for fysikalsk/medisinsk rehabilitering.

Det vil være divisjonsdirektøren på et fremtidig Gjøvik-Lillehammer som skal lede Habiliteringstjenesten. Det er utrolig stor forskjell på å være en avdeling, og å være en divisjon. Når divisjonsdirektør Øyvind Graadal skal legge sin kabal hvert år, så vil avdelingen for rehabilitering konkurrere med avdelingen for akuttmedisin, gyn/føde, kiruriske avelinger m.fl.. Pr. i dag har man kunnet si at det var viktig å verne rehab/hab som en liten-tverrfaglig og sårbar divisjon.

Styresak 28.04.16 sier noe om hvorfor det er viktig å samle fagmiljøene på Ottestad og Solås:»Avdelingen har sårbare fagmiljøer på flere fagområder, eksempelvis leger, logopeder, nevropsykologer og sosionomer. Fordi det kun er en eller et fåtall fagpersoner i enkelte faggrupper, kan uforutsett fravær medføre at enkeltpasienter ikke får deg faglige tilbudet som han har behov for.»

Hvis styret på styremøtet 15.12.2016 fatter vedtak om å ta ibruk Løbakk, så bestemmer de samtidig å splitte opp det fagmiljøet de 28.04.2016 mente var viktig å samle i og med at poliklinisk rehabilitering blir igjen på Ottestad fra og med 1. mars 2017.

Hvor en samlet Fysikalsk medisinsk rehabiliteringsavdeling ligger er viktig i forhold til geografi og reiseveg, men også viktig for et godt fagmiljø. Det finnes altså både fordeler og ulemper ved det. Men det forslaget som ligger på bordet er et litt av hvert-forslag. Sengeplassene er tenkt flyttet til Løbakk innen 1. mai 2017. Det er pr. i dag andre folk på Løbakk, som er tenkt flyttet til Sanderud. Løbakk må bygge på en treningssal på ca 450m2. I tillegg er ikke Løbakk stort nok til å også huse poliklinisk rehabiliteringsvirksomhet. Den er planlagt fortsatt på Ottestad, men hvis de får plass på Løbakk ved å bygge ut mer - da skal også denne aktiviteten samles der.

Styresak 28.04.16 sier noe om hvorfor det er viktig å samle fagmiljøene fra Solås og Ottestad på Ottestad: «Bygningsmassen både på Gjøvik og Ottestad er gammel og lite hensiktsmessig med store oppgraderingsbehov. En forskjell er at Ottestad har terapibasseng noe som ikke finnes på Gjøvik.»

Da er spørsmålet - hva med terapibassenget? Det var viktig for styret når de snakket om samlokalisering på Ottestad. Nå ser man i forslaget til vedtak bort ifra viktigheten av terapibasseng - Løbakk har ikke basseng i det hele tatt. Vanntrening er utrolig viktig for folk som skal trene seg opp. Du kan trene uten å overbelaste kroppen når du trener i vann. Så da lurer vi jo på om det er planlagt også å bygge terapibasseng på Løbakk?

Her har man tenkt å spare 6,5 millioner kroner. Det er planlagt å bygge på 450m2, noe som vil beløpe seg til ca 15 millioner kroner. Det er planlagt å bygge på ytterligere når poliklinisk rehabilitering skal over til Løbakk - prislapp kr.? Hva med terapibasseng?

Så skal man opprette en funksjon på foretaksnivå som skal samordne det totale tjenestetilbudet, koordinere det med det kommunale tilbudet, sikre at lovverk følges, kontrollere riktigheten av henvisninger fra fastleger for å få ned bruken av private opptreningsinstitusjoner. Kr.?

Styresak 28.04.2016 sier om den nye samlokaliserte avdelingen: «Avdelingen vil også i større grad kunne gi tilbud til pasienter med større skader og funksjonsnedsettelser, slik at pasienter kan hentes hjem fra Sunnaas tidligere i forløpet eller få hele sitt rehabiliteringsopphold i Innlandets egne avdelinger.»

Det er klart at man kan spare penger på å ikke bruke de private eller sende folk ut av Innlandet. Men tar man da også høyde for at det nå åpnes for fritt sykehusvalg, også på rehabilitering? Er det tatt høyde for at mange som mener vanntrening er viktig kommer til å søke seg ut av Innlandet for å få det?

18 sengeplasser forsvinner ved en samlokalisering - mer er tenkt over til poliklinisk virksomhet.

I tillegg skal alle henvisninger til private opptreningsinstitusjoner sjekkes for å få ned

bruken av private opptreningsplasser. Da forsvinner enda flere sengeplasser.

Hva bygde Styret sine vedtak på 28.04.2016 på og hva er nytt nå i forhold til styringsdokumenter? Sakspapirene til styremøtet 28.04.2016 bygger på: « Deler av ansvaret for rehabilitering skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019) som del av det videre arbeidet med kommunereformen (St.meld. 26) Kommunene vil få større oppgaver.

Så kom Opptrappingsplan for Rehabilitering/habilitering, vedtatt i Statsbudsjettet 2016:«Opptrappingsplanen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Planen skal samtidig sikre god ivaretakelse av eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. (....) Regjeringsplattformen slår fast at regjeringen vil lage en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene».

Slik vi ser det så er styret i ferd med å fatte vedtak som vil nedbygge rehabiliteringsfeltet steg for steg.

• 18 sengeplasser blir borte.

• Rehabilitering av ulike kroniske sykdommer flyttet fra det offentlige til private opptreningsinstitusjoner. Nå ønsker man å redusere bruken av disse. Hvilket betyr at en reduserer enda flere sengeplasser.

• Samlokalisering på Ottestad vil medføre lengre reiseveg for pasienter fra utkanten i Oppland, både for de som skal ha sengeplass og de som skal til poliklinisk behandling.

• Samtidig ser vi at en ved samlokalisering sikrer et større fagmiljø.

• En splitting av sengeplassrehabilitering og poliklinisk behandling medfører mindre fagmiljø igjen.

• Flytte alt til Løbakk medfører større kostnader i første omgang ca 15 mill.

• Flytting fra Ottestad betyr at pasientene mister muligheten til å trene i basseng.

• Det å gå fra å være en divisjon til å bli en avdeling lagt under en somatisk enhet betyr at man mister en stemme inn i ledergruppa. Det er krevende for et viktig men lite og sårbart miljø.

Toril Heggen Munk s/s

Regionleder Norges Handikapforbund Innlandet

På vegne av: Norges Handikapforbund Innlandet, Landsforeningen for ryggmargsskadde i Innlandet, Landsforeningen for Polioskadde i Hedmark, Landsforeningen for Slagrammede i Oppland