Norges Handikapforbund Innlandet, Landsforeningen for ryggmargsskadde i Innlandet, Landsforeningen for Polioskadde i Hedmark, Landsforeningen for Slagrammede i Oppland med flere registrer at det foregår interne prosesser for å omorganisere habilitering/rehabilitering i Innlandet. Det endelige forslaget er ikke klart, men vi har sett ulike forslag som gjør at vi må reagere. Det vil komme et saksframlegg en uke før styremøtet i desember. Det vil gi oss for kort tid til å reagere bredt, derfor går vi ut med denne henvendelsen nå i forkant.

Dette er forslag vi har registrert i den interne prosessen:

Forslag A: Samlokalisering av avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Ottestad/Gjøvik. Dette vil bety at fagkompetansen blir samlet og kan brukes effektivt. Allikevel er vi bekymret for de av pasientene som kommer fra yttergrensene i Oppland som vil få lang veg til rehabiliteringsstedet.

Forslag B: Reduksjon i bruk av private rehabiliteringsplasser. Det er mange meninger når det gjelder bruken av private rehabiliteringsplasser, men når dette reduseres i tillegg til å nedlegge 27 sengeplasser, så fører dette til store endringer i tilbudet for rehabilitering.

Forslag C: Overflytting av lungerehabiliteringstilbudet fra Granheim til et somatisk sykehus i SI. Rehabilitering er noe helt annet enn et sykehusopphold. Vi er ikke organisasjoner som jobber primært mot lungesyke. Men vi kan mye om hva som trengs av innsats fra den enkelte når du skal igjennom en hard rehabilitering. Da trenger du å være et sted som du ikke forbinder med det sykehusoppholdet du har lagt bak deg.

Forslag D: Organisering av habilitering og rehabilitering under én eller flere somatiske divisjoner. Dette er det forslaget vi frykter aller mest, for det vil bety en oppsplitting av fagfeltet. Rehabilitering handler om hele samfunnet, og er et tverrfaglig felt. Vi vet at Samhandlingsreformen og Kommunereformen indikerer at mye mer skal skje i kommunene. Den dagen kommunene står klare med tverrfaglige team, så vil det sikkert bli bra. Men kommunene er ikke der enda. Vi frykter en oppsplitting vil være starten på en nedleggelse av fagfeltet i spesialisthelsetjenesten.

Før styret fatter vedtak som vil få negative konsekvenser for pasientene, vil vi vise til Helseministerens innledning til Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering i Statsbudsjett for 2017:

«Opptrappingsplanen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Planen skal samtidig sikre god ivaretakelse av eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. (….) Regjeringsplattformen slår fast at regjeringen vil lage en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene».

Slik vi ser det, så er dere nå i ferd med å bygge ned rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. Dette er ikke i tråd med helseministerens intensjon. Derfor ber vi innstendig om ikke å splitte dette lille og sårbare fagfeltet. Vi brukere er svært avhengig av disse tjenestene for å mestre hverdagen, og leve et verdig liv med god livskvalitet.