Gå til sidens hovedinnhold

Dyrt sykehusprosjekt i Oslo vil få konsekvens for andre

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør-Øst har nylig hatt rapporten om Regional utviklingsplan 2035, som omhandler utviklingen av helsetjenesten i regionen i årene fremover, ute til høring. Den omtaler forventet befolkningsøkning, befolkningssammensetning og behov for investeringer i nye sykehusbygg.

I Oslo har flere grupper engasjert seg i foreliggende planer for Oslo universitetssykehus (OUS), fordi vi mener kapasiteten blir for dårlig og kostnaden for høy.

Hvorfor da ta dette opp i lokalaviser? Rett og slett fordi planen kan få store konsekvenser for andre sykehusprosjekter i HSØ området. I følge HSØ økonomiske langtidsplan (ØLP) 2019-2027 (sak 52/2018, sidene 22-23), vedtatt i juni 2018, er prioriterte prosjekter som følger:

• Oslo universitetssykehus: Ferdigstilling av samlokalisering fase 1

• Sykehuset i Vestfold: Tønsbergprosjektet

• Vestre Viken: Nytt sykehus i Drammen

• Sørlandet sykehus: Nytt psykiatribygg

• Oslo universitetssykehus: Ny regional sikkerhetsavdeling

• Oslo universitetssykehus: Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Sykehuset Innlandet, som var med på listen i langtidsplanen 2018-2021, er nå utelatt. Utbygging av A-hus og Østfoldsykehuset, for å møte befolkningsveksten, er ikke nevnt.

Det er ikke økonomisk bærekraft i Helse Sør-Øst til alle disse prosjektene. Bare for OUS er det planer for 59,4 milliarder kroner (mrd). Når man i ØLP 2017-2027 (figur 9) ser at man planlegger investeringer for cirka 56 mrd i bygg og anlegg, og vet at Drammen-sykehuset vil koste cirka 10 mrd, blir det ikke mye igjen til de andre prioriterte prosjektene i perioden.

Konsekvensen blir at man ikke kan bygge ut A-hus med de cirka 300 sengene og Østfoldsykehuset med rundt 150 sengene som befolkningsveksten vil kreve frem mot 2035. Men for leserne av denne avisen, er det mest dramatiske at det neppe vil bli satt av penger til annet enn utredning av sykehuset Innland før tidligst i 2032.

Dette dystre bildet, kan endres vesentlig dersom forslaget om å la Rikshospitalet på Gaustad fortsette som nå, og istedenfor satser på fornyelse av Ullevål og Aker for å dekke Oslos behov. På Ullevål er det cirka 110 000 m2 gode bygninger. Behovet for nybygg er dermed cirka 60 000 m2, mot 180 000 m2 på Gaustad. Kostnaden ved Ullevålsalternativet blir dermed vesentlig lavere, trolig i størrelsesorden 20-30 milliarder. Beløpet blir så stort fordi det i tillegg til å være billigere å bygge, vil Ullevålsalternativet få dobbelt så stor kapasitet som lokalsykehus som Gaustad, cirka 300 000 mot 147 000.

Utredningen vil ikke forsinke fremdriften av OUS-prosjektet. Årsaken er at Ullevål er ferdig regulert mens Gaustad-området vil kreve en svært tidkrevende (minst 2 år) omregulering på grunn av store verneinteresser. Til overmål er det høyst usikkert om HSØ vil få vedtatt tilstrekkelig omregulering. Det er derfor rikelig tid til å utrede et alternativ som kan gi så store innsparinger. Problemene med Gaustad-tomten er omtalt i temaheftet (https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0268b838b24947bb9572985fffda4e9b/temahefte_ensidig.pdf) ,

En utredning av Ullevål vil vise om disse påstandene er riktige. I så fall vil det bli plass til flere av de prosjektene som nå er ute av prioriteringslisten. Dette har helsepolitikere i mange partier skjønt, og de som representerer Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt på Stortinget tatt konsekvensen av. De har fremmet et forslag (Dokument 8) om å utrede Ullevålsalternativet. Tiden er inne til at fylkespolitikerne i hele helseregionen engasjerer seg og gir støtte til Stortingsproposisjonen om Ullevålsalternativet når den blir behandlet i Stortinget rett over nyttår.

Kommentarer til denne saken