Den kompliserte beslutningen om ny fremtidig struktur for Sykehuset Innlandet

NULLØSNING: – Det er å håpe at HSØ vil vurdere et tilpasset nullalternativ på samme måte som Mjøssykehuset, skriver støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.

NULLØSNING: – Det er å håpe at HSØ vil vurdere et tilpasset nullalternativ på samme måte som Mjøssykehuset, skriver støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHelsedirektoratet har besluttet at store endringer i strukturen, noe som krever store investeringer, skal gjennomføres i to viktige utredningsfaser før det overhodet kan gjennomføres investeringer med store endringer av struktur. Den første fasen kalles idéfasen, hvor mange alternativer og løsninger blir definert og delvis utredet. SI-styret har som kjent, brukt flere år på å gjennomføre denne første fasen, og i oktober 2017 besluttet styret å godkjenne idéfasen.

Styrets beslutning var som følger:

 1. Mjøssykehuset, dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner, som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset, skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen.
 2. Nullalternativet.

Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging

Sitat: «Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus, tilpasset det framtidige målbildet, med samhandlingsmodeller med primærtjenesten, desentraliserte spesialisttjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling». Sitat slutt.

Idéfaserapporten inneholder ikke noen beskrivelse av definerte alternativer, men beskriver heller en visjon om en fremtidig struktur, noe SI-styret kaller et «målbilde».

SI-styret la til grunn at Helse Sør-Øst (HSØ) skulle overta denne svært mangelfulle utredningen for det videre arbeidet i konseptfasen, inklusivt utformingen av mandatet for denne fasen, som blir helt avgjørende for et endelig valg av ny sykehusstruktur.

SI-styrets anmodning om at det videre arbeidet skulle overtas av HSØ er tydeligvis ikke blitt gitt nødvendig prioritet i HSØ, og først ett år senere vil SI-styrets enstemmige vedtak bli behandlet i styret i HSØ, 31. januar 2019.

Støttegruppa for fullverdige akuttsykehus i Gjøvik regionen vil påpeke følgende:

 1. I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende nok til å gi et godt grunnlag for å velge étt alternativ, og ikke minst dokumentere konsekvensene av valget som skal gjøres.
 2. SI-styret har anbefalt to hovedalternative løsninger, som skal utredes i konseptfasen,1) fordeling av eksisterende aktiviteter til et nytt Mjøssykehus og til de lokalsykehusene som blir igjen, og til primærhelsetjenesten og nye og gamle polikliniske enheter.
 3. Det andre alternativet er utredning av det såkalte nullalternativet, og det skal beskrives og utredes på samme måte som Mjøssykehuset. Det er svært viktig at dette alternativet blir grundig utredet, med tanke på om SI-styrets anbefaling om store endringer og investeringer ikke blir vedtatt.
 4. Det siste alternativet (nullalternativet) synes å være en realistisk løsning, spesielt med tanke på at det er store begrensede investeringsmidler i foretaket, og at SI-styrets anbefalinger vil forsterke de økonomiske problemer i HSØ.
 5. Det bør derfor forventes at HSØ også tillegger dette alternativet nødvendig stor vekt i sammenligninger av alternativer, og at SI-styret ikke tillates å starte store strukturendringer før det endelige valg av struktur er godkjent i slutten av konseptfasen.
 6. Ett nullalternativ er en realistisk løsning for å sikre en positiv utvikling av sykehusstrukturen i Innlandet, under den forutsetning at HSØ kan akseptere at SI-styret får et grunnlag for å gjennomføre et slikt alternativ, hvorav følgene er svært viktig:
 • Mjøssykehus-prosjektet utsettes i 10 år
 • Årsresultatene aksepteres i balanse de neste 5 årene
 • Oppsparte midler til egenkapital (1,7 milliarder kroner) frigjøres til investeringer
 • SI beholder sin egen positive likviditet i sin helhet
 • SI kan oppta langsiktige lån på 1 mrd, som frigjøres over en 5 års periode

En slik løsning vil bety at hele Mjøssykehus-prosjektet legges ned i 10 år og at alle kostnader i dette prosjektet nullstilles.

De faglige analyser i idéfasen og andre regionale og nasjonale krav, må benyttes for å gjennomføre en tilpasning av nåværende organisasjon og ledelsesform, slik at de største sykehusene gis et større faglig og økonomisk ansvar innenfor rammer fastlagt av en liten konsernstab med utvalgte fellesfunksjoner.

Det er å håpe at HSØ vil vurdere et tilpasset nullalternativ på samme måte som Mjøssykehuset. Dette må oppfylles for å redusere den økonomiske risikoen ved å satse på ett nytt sykehus, samt gi de eksisterende store sykehusene med sine kompetente ansatte, muligheter for en ny giv, med nye investeringer, økt kompetanse og ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags