Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha et sykehusløft for Innlandet

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen kommentarer til innlegg i OA fra Sykehusaksjonen for 3 akuttsykehus i Oppland v/Størk Hansen nylig:

Oppland Arbeiderparti gjorde på sitt årsmøte i mars i år et enstemmig vedtak som støtter at Sykehuset Innlandet (SI) planlegger for et nytt sykehus i Innlandet som ivaretar de mest spesialiserte behandlingene, samt de med sammensatte lidelser. Samtidig sier vi like klart at det må avklares hvilke oppgaver som fortsatt skal gjøres i de eksisterende sykehusene.

En rekke behandlinger innenfor indremedisin, kroniske sykdommer og polikliniske behandlinger kan gjøres på de eksisterende sykehusene. Oppland Arbeiderparti hadde tidligere i år et godt møte med ledelsen i Sykehuset Innlandet om dette, og det er viktig at Sykehuset Innlandet nå kommuniseres tydelig for befolkningen hva som skal være av tilbud ved eksisterende sykehus. For de skal ikke legges ned. Vi mener det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig – for alt er ikke svart-hvitt.

Oppland Arbeiderparti har i sitt årsmøtevedtak ikke sagt noe om hvor et nytt sykehus for de mest spesialiserte behandlingene bør lokaliseres. Men det ligger i kortene at denne funksjonen må være sentralt plassert for flest mulig av dem et slikt sykehus skal betjene. By-ordførerne har i sine roller gjort sitt utspill, men her er det flere som vil ha et ord med i laget om et nytt hovedsykehus skal ha nødvendig oppslutning.

Jeg skal være den første til å innrømme at framtidig sykehusstruktur er en krevende sak. Men saken ble klarere for oss da Helse Sør-Øst tidlig i år kom opp med en investeringsramme på 8 milliarder kroner til Sykehuset Innlandet. Vi må benytte denne muligheten, og pengene må brukes slik at det utvikles gode og moderne helsetjenester til beste for hele befolkningen, så vi alle blir vinnere. Vi må jobbe for oppdatert utstyr og god bruk av helsekronene, slik at innbyggerne i Oppland kan være trygge på at vi får helsehjelp av beste kvalitet, ikke minst når det er akuttsituasjoner.

I tillegg er samarbeid med utdanningsinstitusjoner og kommuner avgjørende for hvordan et helhetlig helsetilbud skal utvikles. Ambulanse- og helikoptertilbudet må også ses i sammenheng med struktur. En grunnleggende forutsetning i arbeid med ny struktur må være at dagens sykehus kontinuerlig gis mulighet til fortsatt utvikling faglig og medisinsk. Oppland Arbeiderparti er også sterkt opptatt av å videreutvikle de lokalmedisinske sentrene på en offensiv måte, og den statlige politikken må i større grad understøtte dette.

Jeg deltok som observatør på den politiske referansegruppa sitt siste møte. I sitt vedtak understreker gruppa overfor styret i Sykehuset Innlandet at de må se helheten i høringsinnspillene, og at det har kommet fram mange spørsmål og kritiske innspill til en hovedsykehusmodell som må besvares.

Det er åpenbart mange meninger om hvilken modell som er til pasientens beste. Men faktum er at flertallet av høringsinnspillene primært tilrår en hovedsykehusmodell, riktignok med en del forbehold fra mange hold. Blant dem som sterkest går inn for en hovedsykehusmodell er pasientorganisasjonene. Verdt å merke seg. Hvis prosessen stopper opp nå, frykter vi for at det vil kunne svekke utviklingen i Opplands helsetilbud. Vi vil havne bakerst i køa for investeringsmidler.

Beregningene i idéfaserapporten innbefatter investeringskostnadene i hele Sykehuset Innlandets struktur i et 2040-perspektiv, ikke bare kostnadene knyttet til et hovedsykehus. Investeringer til habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern, rus, og desentraliserte tjenester er inkludert. Sykehuset Innlandets tilgjengelige egenfinansiering er estimert å være 3,2 – 3,7 milliarder kroner i 2026, ifølge idéfaserapporten.

Det er bekreftet at 8 milliarder kroner er tilstrekkelig for å realisere en modell med hovedsykehus, senest i referansegruppas møte 25. september. Verken jeg eller fylkespartiet jeg leder har forutsetning for å si at dette er feil, og vi legger følgelig dette til grunn. Modellen som anbefales må sjølsagt ha bæreevne, driftskostnader tatt med. Ingen vil sjølsagt at vi «går skoa av oss», slik Størk Hansen uttrykker det.

Jeg kjenner heller ikke til noen dokumentasjon som underbygger påstanden fra sykehusaksjonen om at hovedsykehus er en fordel bare for et bitte lite mindretall av pasientene. Derimot viser utredninger at flere sentrale fagområder må samles uansett modell om pasientene skal sikres kvaliteten og tryggheten de forventer og må få.

Jeg er nettopp valgt inn i Stortingets helse- og omsorgskomité, hvor jeg også har vært for noen år tilbake. Derfra vil jeg fortsette å jobbe for en styrket sykehusøkonomi. I Arbeiderpartiets alternative budsjett de siste fire åra har vi ligget godt over bevilgningene regjeringen og flertallet har gitt, til sammen ca. 3,5 milliarder kroner. For investeringsmulighetene og driften – pasienttilbudet – er det svært viktig at denne sektoren og Innlandet får mer å rutte med, i tillegg til at vi på våre kanter bruker ressursene smart. Innlandet trenger et sykehusløft.

Kommentarer til denne saken