Når et barn sliter psykisk, rammes hele familien. For barna og deres pårørende er det å bli møtt med kompetanse og forståelse i hjelpeapparatet helt avgjørende. De fleste får den hjelpen de trenger gjennom BUP poliklinikkene, men det er ikke alle utfordringer man kan komme i inngrep med i poliklinisk behandling. Dette er ofte de mest sammensatte tilfellene og handler som regel om de aller sykeste barna. 

Ved BUP døgnenheten for barn og familie på Gjøvik ble jeg og mitt barn møtt av empatiske ansatte med høy kompetanse og et stort hjerte for barna de jobber med. For oss ble det redningen i en svært krevende tid. Dette er en erfaring jeg vet at jeg deler med andre som har vært i en lignende situasjon og som har fått avgjørende hjelp ved døgnenhetene på Gjøvik eller Kringsjåtunet.

I dag er det ni plasser for ungdom ved BUP døgn på Kringsjåtunet, og fire barneplasser og én familieplass ved BUP døgn på Gjøvik. I følge GD 6. november er det foreslått at antallet plasser skal tas ned med totalt fem: Tre ungdomsplasser og to plasser knyttet til barn og familie. Døgnenhetene er også foreslått sammenslått i én felles enhet for hele aldersspennet opp til 18 år ved Kringsjåtunet på Lillehammer.

Psykiske lidelser er blant vår tids største helseutfordringer. Både de menneskelige omkostningene og de økonomiske kostnadene for samfunnet er enorme. Det er derfor bred faglig og politisk enighet om at psykisk helse er et svært viktig satsingsområdet. Likeledes er enigheten stor om at tidlig innsats er helt avgjørende. I et langsiktig, samfunnsøkonomisk perspektiv er det dessuten liten tvil om at satsing på barn og unges psykiske helse er god butikk. 

Dersom forslaget til nedtak i plasser blir vedtatt vil nåløyet for å få nødvendig helsehjelp for de aller sykeste barna og ungdommene bli enda mindre. For denne pasientgruppen er det ikke mulig å kompensere for den tette tilnærmingen som et døgntilbud muliggjør gjennom poliklinisk behandling og ambulerende tiltak. Dette har i stor grad allerede vært forsøkt før en innleggelse blir vurdert og døgnbehandling er som regel en forutsetning for å komme i posisjon for en videre poliklinisk behandling.

Under oppholdet ved døgnenhetene er fagpersonene tett på barnet i alle de vanskelige situasjonene som kan oppstå gjennom dagen. Det gir en unike mulighet til å forstå kompleksiteten i utfordringene og oppnå tillit hos barnet og dets pårørende, noe som gir helt andre muligheter til å finne gode tilnærminger til å hjelpe. Døgnenhetene er dessuten i tett samarbeid med poliklinikken barnet tilhører og bidrar i dialog med skole og andre tjenester barnet er i kontakt med i hjemkommunen. Slik etableres en grunnmur basert på felles forståelse, som det bygges videre på etter endt opphold ved døgnenheten. Dette er helt uvurdelig for videre prognose!

Psykiske vansker gir seg dessuten ulikt utslag hos en åtteåring og en attenåring. Dette er barn og ungdom som trenger trygge og forutsigbare omgivelser og fagpersoner som møter dem på deres premisser og ut fra deres forutsetninger. Små enheter med pasienter på noenlunde samme alder, og der de ansatte har spesialisert kompetanse på akkurat den målgruppen, er helt avgjørende for å skape gode rammer og godt tilpasset behandling. Dette har man ved dagens to døgnenheter!

Dersom de ulike pasientgruppene skal ivaretas på en god måte i en felles enhet vil det kreve betydelige ombygging av bygningsmassen på Kringsjåtunet. For et lite barn som selv har det vanskelig vil det å måtte omgås svært syke og tildels utagerende store ungdommer, kunne oppleves svært traumatisk. I praksis vil de to pasientgruppene som i dag er fordelt på døgneenhetene på Gjøvik og Lillehammer, i stor grad måtte holdes atskilt også i en ny, felles enhet. I motsetning til de eldre barna, skal de yngre barna dessuten også ha med seg en forelder under innleggelsen. Kringsjåtunet er ikke bygget for dette, mens døgnenheten på Gjøvik på sin side holder til i nye lokaler tilpasset pasientgruppen barn og familie. Det er mindre enn tre år siden enheten åpnet og den er bygget opp til det som idag er en på alle måter velfungerende enhet. Fra et pasientståsted, men også økonomisk. At enheten nå vurderes flyttet og tilbudet redusert er vanskelig å forstå.

Som pårørende til et lite barn som har fått avgjørende hjelp ved én av BUP døgnenheten ved Sykehuset Innlandet, er det vondt å høre at tilbudet står i fare for å raseres. Vi trenger flere, ikke færre døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien! Jeg setter min lit til at ledelsen ved Sykehuset Innlandet tar til fornuft og ikke vil ofre de mest sårbare gruppene barn og unge for kortsiktige budsjetthensyn.