Stiftelsen Rettferd for taperne er godt fornøyd med den omfattende antimobbepakken kunnskapsministeren la frem i mandag. Det er særlig viktig at mobbing følges opp når det blir rapportert, og det er særdeles viktig at klageadgangen blir bedre enn den er i dag.

Vi er samtidig skuffet over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin tiltakspakke mot mobbing ikke foreslår en lovfestet oppreisningsordning i tråd med Djupedal-utvalgets innstilling.

I høst har Katrine Olsen Gillerdalen fra OdinStiftelsen, Irma Marie Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen og undertegnede, generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd for taperne møtt representanter fra samtlige partier på Stortinget + representanter fra regjeringen for å snakke om det videre arbeidet med Djupedalutvalgets innstilling. På bakgrunn av dette er vi derfor generelt sett fornøyd med de tiltakene kunnskapsministeren presenterte.

Fra Stiftelsen Rettferd for tapernes side har det vært særlig viktig å fokusere også på det som skjer når mobbing først har forekommet. Vi har poengtert viktigheten av å støtte Djupedalutvalgets forslag om å lovfeste en oppreisningsordning for mobbing/krenkelser dersom skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere mobbing/krenkelser. Opplæringsloven §9a-3 fastslår at alle elever har rett til godt og trygt psykososialt miljø, og at skolen plikter å gripe inn ved mobbing. Stiftelsen Rettferd for taperne er derfor skuffet over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke foreslår en lovfestet oppreisningsordning i tråd med Djupedal-utvalgets innstilling.

-Å vinne frem med en mobbesak i rettsapparatet er vanskelig, og ofte en stor påkjenning for personer som har opplevd alvorlig mobbing. Søker man rettferdsvederlag fra staten for en mobbesak, vinner man dessverre sjeldent frem.

Forslaget fra Djupedalutvalget om å lovfeste en oppreisningsordning ble derfor ønsket varmt velkommen, noe vi kommuniserte tydelig ovenfor politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Derfor er det svært skuffende at forslaget om oppreisningsordning ikke nevnes med et eneste ord i tiltakspakken som ble lagt frem i dag.

Vi vil ikke med dette gi opp kampen for en lovfestet oppreisningsordning for krenkelser/mobbing dersom skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere krenkelser/mobbing.