Det er urovekkende mye som er galt med barnevernet, samtidig som barnevernet er noe av det viktigste vi har. Det er derfor viktig at det er stort fokus på barnevernet også i den kommende stortingsperioden.

Hvor mange ganger kan et barn flytte i oppveksten, uten at det virker negativt? Hvor lenge kan et barn vokse opp i et hjem med grov omsorgssvikt? Klarer et barn med en lang barnevernshistorie å hoppe rett i voksenlivet som 18 åring, uten oppfølging?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomgått tusenvis av barnevernssaker og konkluderte med at kun 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg. Får du hjelp fra barnevernet er det altså størst sjanse for at det ikke går bra.

Nå er ikke dette nødvendigvis barnevernets feil, de hjelper tross alt barn som har et svært dårlig utgangspunkt. Men det er tankevekkende at vi ikke lykkes bedre, verken politikere eller fagmiljø bør kunne leve med at så mange barn, til tross for høy ressursbruk, ikke lykkes som voksne.

I boken Fremtidens tapere (Frekk Forlag 2017) skriver Skaperkraft-leder Filip Rygg at han ønsker seg en barnevernsreform. Stiftelsen Rettferd for taperne har støttet boken faglig og finansielt. Rygg beskriver i Fremtidens tapere, hvem han og en rekke fagfolk mener har dårligst utgangspunkt for å lykkes i framtiden. Barnevernsbarna er noe av det som bekymrer han mest.

I stiftelsen Rettferd for taperne har vi hjulpet flere tusen mennesker, de aller fleste har hatt store deler av oppveksten sin i tiltak fra barnevernet. Norsk barnevernshistorie er dessverre full av triste og sjokkerende historier. Heldigvis har mye endret seg, det har blitt bedre kontroll, mer kompetanse og flere tiltak. Samtidig dukker det stadig opp nye triste saker, og NOVA undersøkelsene viser oss at ingen kan være tilfreds. Det er ikke til å leve med at så mange havner i utenforskap.

Fordi det har vært enkeltsaker hvor barn har fått dårlig oppfølging og fordi det har vært spredd mye negativt om barnevernet, har vi de siste årene fått store grupper som kjemper mot barnevernet. Veldig mange av sakene disse fronter bygger på mangelfullt faktagrunnlag, men det har likevel ført til store demonstrasjoner, hatske facebook-grupper, politisk engasjement i andre land og i Fremtidens tapere kan vi lese om tilfeller hvor etniske grupper har flyttet ut av landet for å «beskytte» sine barn.

Det er særlig to grunner til at dette er urovekkende, først og fremst fordi hetsen mot ansatte i barnevernet kan føre til at mange dyktige medarbeidere ikke orker mer. Men dette handler også om befolkningens tillit til systemet. Grove historier, som ikke trenger å være sanne, kan skremme folk flest. Hvis ikke befolkningen stoler på barnevernet, vil antall bekymringsmeldinger kunne gå ned. Dessuten kan vi, med mye bråk, også risikere at politikere og andre fatter beslutninger som svekker barnevernets muligheter til å gripe inn.

Skal vi unngå flere tapere i framtiden, må vi sørge for at vi har et system som i størst mulig grad retter opp for de mangler starten ga. Det skal ikke være mulig å måtte flytte fra fosterhjem til fosterhjem. Det kan heller ikke være slik at du overlates til deg selv som 18 åring.

Viktigst er det å gripe inn tidlig nok. NOVA har i sine studier dokumentert at andelen av barnevernsbarn som mottar sosialhjelp og har blitt siktet for en forbrytelse er høyere jo senere de kom til barnevernet. Ikke uventet er det altså slik at den enkelte tjener på å bli tatt ut tidlig, til tross for mange historier om barnevernets dårlig oppfølging. Og ser vi på antall flyttinger når du er i barnevernets omsorg, er de absolutt flest for de eldste barna.

Stiftelsen Rettferd for taperne hjelper dem som har blitt sviktet mest. Håpet vårt er at vi skal få færre saker i framtiden, men da må det være et stort fokus på kvaliteten i barnevernet også de kommende årene.