Jeg har med interesse lest Arne Grindals artikkel i OA lørdag 3. oktober 2015. Grindal omtaler flere forhold som reiser viktige spørsmål, men i denne omgang retter jeg oppmerksomheten mot artikkelens opplysninger om tomta i Kallerudlia 9.

Av Grindals artikkel framkommer at Gjøvik kommune allerede i februar 2009 inngikk en avtale med Eidsiva der kommunen ga Eidsiva rett til å kjøpe tomta på 30 dekar i Kallerudlia 9; en avtale som ikke ble gjenstand for politisk behandling. Som følge av krav om innsyn ble avtalen først kjent for det politiske miljøet 22. november 2012, nesten fire år senere. Ifølge Grindals artikkel ble opsjonsavtalen signert av ordfører Bjørn Iddberg 4. februar 2009.

Dette leder til spørsmål om politiske kjøreregler og sentrale demokratihensyn ble ivaretatt, herunder hvilken informasjon som ble gitt kommunestyret. Vinteren 2009 var selskapet Daimyo Rindi Energi AS en av aktørene som søkte konsesjon for å etablere fjernvarmeanlegg i Dalborgmarka. Den andre konsesjonssøkeren var Eidsiva Bioenergi AS. De faktiske forhold er etter dette at Gjøvik kommune på samme tid ga den ene aktøren Eidsiva en hemmelig avtale hvor Eidsiva ble gitt rett til å kjøpe tomta i Kallerudlia 9; en avtale om en sentrumsnær tomt den andre konsesjonssøkeren aldri fikk vite om. Gjøvik kommune favoriserte i så fall slik en konsesjonssøker i forhold til en annen.

Så vidt vites var ordfører Iddberg da medlem av bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi.

Grindal spør om følgende: 1. Hvilke personer var til stede på det forberedende møtet dagen før 4. februar 2009 da den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 egenhendig ble signert av ordfører Bjørn Iddberg?

I tillegg ber jeg om svar på følgende: 2. I henhold til den offentlige planprosessen var Eidsivas plasseringsmål for anlegget i 2009 Kallerudlia 16. Eidsivas plasseringsfokus ble endret til Kallerudlia 9 først i desember 2010. Hva var da bakgrunnen for at kommunen inngikk en slik opsjonsavtale for Kallerudlia 9 på et tidspunkt nesten to år før lokaliseringsalternativet ble endret til Kallerudlia 9, og på et tidspunkt hvor det ennå ikke var gitt konsesjon? Kommunens velgere har krav på svar fra ordfører Iddberg på disse spørsmål.