De fleste skolemiljøsaker løses på skolen

Av
DEL

MeningerElever som opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen kan melde saken sin direkte til Fylkesmannen. Så langt har 84 elever i Oppland gjort nettopp det. Samtidig viser nye tall at kommunene tar hånd om langt flere saker selv.

Det har snart gått halvannet år siden regelverksendringene om retten til et trygt og godt skolemiljø trådte i kraft. Tanken var at rettighetene til barn og unge som opplever å bli mobbet eller krenket på skolen skulle styrkes.

Gjennom det nye regelverket er skolenes plikt til å avdekke, undersøke og handle i mobbesaker forsterket og tydeliggjort gjennom det som kalles en aktivitetsplikt. I aktivitetsplikten ligger det at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolen skal undersøke all mistanke om mobbing, og sette inn tiltak når noen opplever ikke å ha et trygt og godt skolemiljø. 

I det nye regelverket ligger det også at elever og foreldre kan melde inn en sak direkte til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin. Fra regelverket ble innført 1. august 2017 og fram til i dag har 84 elever og/eller foreldre benyttet seg av denne retten.

Skolemiljøsaker meldt til Fylkesmannen

Fra 1. august 2017 ble det mulig å melde skolemiljøsaker direkte til Fylkesmannen om det ikke har skjedd noe én uke etter skolen er blitt informert.

Så langt har 64 saker blitt meldt til Fylkesmannen i Oppland.

Av disse kommer rundt 20 prosent fra Gjøvik, Land og Toten-kommunene.

I 26 av sakene konkluderte Fylkesmannen med brudd på aktivitetsplikten.

I fem saker oppfylte skolene plikten, mens sju saker ble avsluttet etter veiledning og fire ble avvist. 22 saker er fortsatt til behandling.

Aktivitetsplikten sier at skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og gjøre eventuelle nødvendige tiltak for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø.

Et eget ledd i opplæringsloven sier også at plikten er særlig skjerpet dersom en som jobber på skolen krenker en elev.

Kun elever og foreldre kan melde inn saker.

Fylkesmannen er og skal være et sikkerhetsnett for å fange opp de sakene der skolen ikke klarer å hjelpe elever raskt nok og godt nok. Samtidig er det i skolens ansvar å sørge for at den enkelte elev har det trygt og godt. Derfor har Fylkesmannen først og fremst vært opptatt av at skolene og kommunene må settes i best mulig stand til å forebygge, oppdage og håndtere mobbing og krenkelser på egen hånd.

Når en elev opplever ikke å ha et trygt og godt skolemiljø skal skolen sette i verk tiltak og lage en aktivitetsplan. I det store flertallet av sakene som Fylkesmannen har behandlet så langt, har vi konkludert med at aktivitetsplikten er brutt, og vi har pålagt skolene å iverksette tiltak. Samtidig er det Fylkesmannens inntrykk at kommuner og skoler lærer av disse sakene og ønsker å lykkes i sitt skolemiljøarbeid. Ikke primært for å unngå at saker havner hos Fylkesmannen, men til det beste for barn og unge på egne skoler og i egne kommuner. I tillegg viser nye tall som Fylkesmannen har innhentet at det er laget minst 478 aktivitetsplaner i de kommunale og fylkeskommunale skolene i Oppland siden det nye regelverket kom. Det betyr at kommunene og fylkeskommunen har håndtert nesten seks ganger flere saker enn de som er meldt til Fylkesmannen i samme periode.

Hva sier disse tallene oss? Vi har ingen tidligere tall å sammenlikne med. Slik sett gir de oss ingen enkle og klare svar på hva det har gjort med skolenes arbeid for å forebygge eller håndtere skolemiljøsaker. Vi vet heller ikke om elevene får raskere og bedre hjelp nå enn de gjorde før, eller hvor mye det nye regelverket har hatt å si for de tiltakene som faktisk settes i verk. Men tallene indikerer i alle fall at mange elever blir tatt på alvor når de sier fra om at de ikke opplever å ha det trygt og godt. Det er svært positivt. Fylkesmannen oppfordrer dessuten kommunene til å gå inn i sine egne tall, vurdere hva som ligger bak og hva det er et uttrykk for.

Vi kan også spørre oss: Er nærmere 500 elever som opplever ikke å ha det trygt og godt på skolen for mange? Det åpenbare svaret på det er ja. Men dersom skolene evner å oppdage og løse disse sakene på et tidlig tidspunkt vil det være med på å begrense skadevirkningene både for den som blir mobbet eller krenket og den som står bak. Det tror vi at det nye regelverket og oppmerksomheten det har fått er med på å bidra til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags