Hele landet trenger en offensiv satsing på arbeidsplasser, og hele Norge må tas i bruk. Når Frp påstår deres plan for utflytting av arbeidsplasser er offensiv, er det et tynt plaster på såret etter alle vedtakene de har gjort som legger ned arbeidsplasser i Distrikts-Norge.

Regjeringspartiene og Venstre har i snart fire år ledet an en sentralisering av arbeidsplasser og makt vår generasjon knapt har sett maken til. I sak etter sak har vi fått høre at målet er å «utrede et bedre alternativ» enten det er kommunestruktur, inndelingen av fylker og regioner eller politietater. Gang på gang har lokalbefolkningen rundt om vært skeptiske, og flertallet har ikke klart å finne hva som vil bli bedre med å bli større. Gang på gang har Regjeringen overkjørt lokaldemokratiets vilje.

En god og framtidsrettet distriktspolitikk krever forutsigbarhet og å bygge på fagmiljøene vi har fordelt i hele landet. Skal folk og lokalsamfunn få flere muligheter, må Regjeringen starte med å høre på dem. Bosetting og verdiskapning utenfor de største byene er det godt grunnlag for, med det enorme ressursgrunnlaget vi har i vårt langstrakte land.

Nesten 600 nyutdannet politi har de to siste årene stått uten jobbtilbud på grunn av manglende midler i politidistriktene. Langt færre av dem har muligheten til å flytte hjem igjen etter fullført utdanning, nettopp som følge av Regjeringens politireform. 126 tjenestesteder i Norge blir lagt ned.

Et annet eksempel er Regjeringens tiltak for å omlokalisere skatteetaten der 580 arbeidsplasser blir sentralisert. Langtidsplanen for forsvaret bygger ned Heimevernet samt fjerner arbeidsplasser flere steder. Regjeringens forslag om NAV-reform vil sentralisere deres tjenester. Fjerning av akuttfunksjoner ved lokalsjukehus er alvorlig både som sentraliserte kompetansearbeidsplasser, og for tjenesten lokalt.

Dette er eksempler som kommer i tillegg til Regjeringens forslag om kommune- og fylkessammenslåinger, som på sin side både vil ramme demokratiet, unges mulighet til å påvirke og hvordan vi organiserer oss i samfunnet for øvrig. Tror vi på små, tette og sterke forhold, må vi også tro på arbeidsplassene de gir.

Senterpartiet vil alltid kjempe for nærhet. Nærhet handler om å ta i bruk lokale og regionale fortrinn, og kompetansen vi har. Formidling av og kampen for de lokale arbeidsplassene starter nedenfra. Regjeringen må begynne å lytte til folkevalgte også utenfor Oslo, om de mener deres desentralisering skal bli tatt på alvor