Nylig la regjeringen frem sin perspektivmelding. Perspektivmeldingen 2017 gir et bilde av hvilke langsiktige utfordringer vi står ovenfor dersom vi ønsker å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den. Regjeringen slår dermed fast at vi 1.) må arbeide lenger enn før, og at vi 2.) må øke og utvide kompetansen vår i takt med et stadig mer avansert arbeidsliv.

De viktigste grepene vi tar for å trygge velferden i årene som kommer, er både å sørge for at flere kommer i arbeid, og at vi alle jobber lenger. Norge har det beste fundamentet for lange yrkeskarrierer. Perspektivmeldingen er helt klar på at avgangsalderen i arbeidslivet må øke: «Når levealderen øker, må avgangsalderen fra arbeidslivet øke.» Dette er ikke noe som kan utsettes til yngre generasjoner. Det gjelder fullt ut for dagens 50-60-åringer. Yrkeskarrieren må forlenges. Arbeidskraften behøves, og økonomien krever det.

Som det nasjonale kompetansesenteret for seniorpolitikk i arbeidslivet, jobber Senter for seniorpolitikk for økt avgangsalder. Det er en enorm gevinst av at seniorer fortsetter i arbeid lengre enn i dag. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at seniorer fortsetter ett år lenger i arbeid, tilsvarer om lag 30.000 årsverk og 30 milliarder kroner i økt verdiskaping.

Senter for seniorpolitikk presenterer årlig vårt «seniorpolitisk barometer», hvor vi presenterer tall basert på undersøkelser både hos yrkesaktive arbeidstakere og hos ledere i arbeidslivet. Tallene blir klarere for hvert år som går: Folk ønsker å jobbe lenger nå enn før, og lederne mener seniorarbeidstakere presterer minst like godt som andre arbeidstakere. Det er tatt flere grep de senere årene for å forlenge yrkesdeltakelsen. Både IA-avtalen, pensjonsreformen og økning av aldergrensen i arbeidsmiljøloven til 72 år er eksempler på slike grep. De siste par årene har den positive trenden med at flere vil jobbe lengre stagnert, og det kan bli utfordrende å nå Perspektivmeldingens mål om økt avgangsalder. I tillegg til praktisk politikk blir derfor holdningsarbeid også viktig. I Perspektivmeldingen blir det fremhevet som en utfordring «at arbeidsgivere kan undervurdere eldre personers kompetanse». Det har også oppstått en «misforstått generasjonssolidaritet», hvor en økende andel både yngre og eldre arbeidstakere mener at seniorene må tre av for å skape plass i arbeidslivet for de yngre. Dette er en feilslutning, og bidrar til at vi mister kompetansen seniorene besitter. Arbeidsledigheten blant seniorer har vært økende, og vi vet at seniorer har store utfordringer med å komme tilbake i jobb dersom de først har gått ut av arbeidslivet.

Perspektivmeldingen gir oss et godt fundament for å meisle ut en politikk som stimulerer til ytterligere yrkesdeltakelse og høyere avgangsalder i arbeidslivet, men som Perspektivmeldingen også fremhever: Både arbeidsgivernes og arbeidstakernes holdninger spiller en viktig rolle. Er du 50+ og yrkesaktiv, vil de neste 15 årene av yrkeslivet kunne bli din 15 beste år i arbeidslivet.