Det har lenge vært en konsensus i samfunnet om at visse tjenester skal være det offentliges oppgave å løse. Velferdstjenester. Disse tjenestene har vært fellesskapets eie, og har vært forvaltet av fellesskapet, finansiert gjennom skatter og avgifter. Disse velferdstjenestene har inntil nylig vært unntatt markedsadgang, konkurranseutsetting og mulighet for å ta ut profitt.

I dag har flere områder innen velferden blitt åpnet for kommersielle aktører. Det har blitt mulig for private aktører å tilby tjenester på oppdrag fra det offentlige, med offentlig finansering, med den følge at det har blitt mulig å ta ut utbytte på skattefinansierte tjenester. Med loven i hånd.

Konsekvensen har vært at private aktører har kunnet spekulere med ansattes lønns- og pensjonsvilkår, ofte gjennom komplekse eierstrukturer, for å skape rom for store utbytter. Med andre ord, profitt på skattefinansierte tjenester. Fra forvaltning - til butikk.

Eksemplene på privates inntreden og profittering på offentlig tjenesteyting er mange. Barnehagesektoren, i private sykehjem, i asylmottakene og i barnevernet.

Dette er ikke entreprenørskap. Dette er private sugerør i fellesskapets kasse. Men man kan ikke bebreide private aktører for å utnytte fullt lovlige investeringsobjekter. De man imidlertid kan bebreide er politikere som ikke forstår forskjellen på forvaltning og bedriftsøkonomiske prinsipper. Derfor krever vi at de offentlige tjenestene igjen skal forvaltes av det offentlige, og at profitt på velferd ikke lenger tillates.

Vi krever:

1)At det gjennom lovendring innføres profittforbud på våre velferdstjenester.

2)At det er et overordnet prinsipp at alle nye velferdstjenester opprettes og drives i offentlig regi.

3)At alle privatiserte og konkurranseutsatte velferdstjenester, tas tilbake og drives offentlig.

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet til Rødt Gjøvik og Toten, den 15. februar 2017.