Gå til sidens hovedinnhold

Titusenvis av barn i Norge lider

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Røde Kors har, i samarbeid med SSB, kartlagt eksisterende statistikk og forskning om lidelse og humanitære behov i Norge i dag. Kartleggingen viser at mange barn og unge lever med store lidelser og ikke får den hjelpen de trenger. Myndighetene må drastisk styrke innsatsen for barn og unge.

Røde Kors-rapporten som ble presentert tirsdag, avdekker et dramatisk bilde. Flere av de største humanitære behovene i Norge er knyttet til barn og unge. Vold, overgrep, mobbing, rus, fattigdom eller følgene av å stå utenfor skole og jobb, er noen av forklaringene. Samtidig kan traumer i ung alder få flere konsekvenser for hjelpebehov i framtida. De åtte gruppene som er identifisert som de med størst humanitære behov i Norge er:

• Personer med alvorlige rusproblemer.

• Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt

• Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag

• Eldre med og uten demens, i sykehjem

• Personer med alvorlige psykiske lidelser

• Langtids sosialhjelpsmottakere

• Fattige barnefamilier

• Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning

Gruppen med størst humanitære behov er de som er alvorlige rusavhengige. Med 289 overdosedødsfall i 2015 er dødeligheten og hjelpebehovene store for denne gruppen. Forskning viser også en sterk sammenheng mellom å bli utsatt for traumer som barn og risiko for å utvikle en ruslidelse senere i livet. En liknende sammenheng ser man også for de med alvorlige psykiske lidelser og langtids sosialhjelpsmottakere. Oppvekst har altså stor betydning for resten av et menneskes liv.

Denne rapporten viser at mange barn og unge i Norge lever med store lidelser ikke får den hjelpen de trenger. Ett av ti barn vokser opp i lavinntektsfamilier, nesten 700 barn er bostedsløse, seks prosent av barn har vært utsatt for grov vold fra foreldre i oppveksten,

63 000 skoleelever opplever mobbing og over 10 000 barn mottar omsorgstiltak fra barnevernet. Når barn lider og utsettes for traumer øker det sannsynligheten for større mengde lidelse og behov for hjelp resten av livet.

Røde Kors krever at norske myndigheter drastisk trapper opp innsatsen for barn og unge. Vår rapport avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Mange lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging. Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep:

En systematisk oppfølgning av alle barn, hvor alle kommuner jevnlig må kartlegge og vurdere barn og unges oppvekstmiljø og sårbarhet. Kommuner med særlige utfordringer må havne på en egen liste for kommuner med utfordrende oppvekstvilkår som utløser ekstra ressurser og oppfølgning. Regjeringen bør lovfeste forebyggende tiltak til barn og unge. I dag blir fritidstiltak og sosiale møteplasser for ungdom ofte nedprioritert, fordi de er ikke lovpålagt.

Vi må ha et bedre lokalt samarbeid om oppvekst hvor alle lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge bør møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer.

Alle barn har rett på omsorg, trygge voksne og et liv fritt fra vold, diskriminering og utrygghet. Vi kan aldri akseptere at barn utsettes for slik lidelse.

Kommentarer til denne saken