Til Morten Lang-Ree og styret i Sykehuset Innlandet

Tillitsvalgte og andre fagrepresentanter på Avdeling for fysikalsk medisin Gjøvik (AFMR Gjøvik) ønsker å komme med et innspill til «omstilling kort sikt» dersom Divisjon Habilitering/Rehabilitering legges ned.

AFMR Gjøvik, kjent som Solås, har over mange år bygd opp tverrfaglig kompetanse på nevrologisk rehabilitering. Det er et sterkt fagmiljø som gir en helhetlig og tverrfaglig tjeneste til denne pasientgruppen. De fleste pasientene er hjerneslagpasienter, men det er også pasienter med diagnosene parkinson, multiple sclerose, ALS og andre nevrologiske lidelser. Denne pasientgruppen har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og det er enighet om at gruppen skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten. Vi er med våre 15 sengeplasser det største miljøet for nevrologisk rehabilitering i sykehuset innlandet. Dersom AFMR Gjøvik flyttes til Elverum eller Løbakk vil dette miljøet pulveriseres, da det blir for lang reisevei for de ansatte, spesielt for sykepleiere i turnus.

Mange av de pasientene vi følger opp har kompliserte medisinske diagnoser, og det er derfor behov for nær tilknytning til de medisinske avdelingene. Det synes derfor hensiktsmessig at Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik knyttes til Gjøvik sykehus og har et nært og daglig samarbeid med slagenheten. Vi ser også et sterkt behov for tilsyn av nevrolog. Fordelen med dette forslaget er at:

• En tverrfaglig og helhetlig rehabiliteringstjeneste til hjerneskadepasienter blir opprettholdt

• Tett samarbeid mellom akutt medisin og rehabilitering

• Kompetanse på hjerneskaderehabilitering og et sterkt fagmiljø blir bevart.

Organiseringen er også i tråd med hvordan andre rehabiliteringsavdelinger i sykehus er organisert.

Vi ønsker at rehabiliteringstjenesten fortsatt skal gi et helhetlig, tverrfaglig tilbud til vår målgruppe. Dette innebærer kartlegging, oppfølging og ambulant virksomhet som i dag.

Vårt forslag er derfor:

Å splitte Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, slik at avdeling Gjøvik knyttes til Gjøvik sykehus og har et nært samarbeid med slagenheten og med mulighet for tilsyn av nevrolog.