Folkealliansen, det nye politiske alternativet for Norge ble stiftet den 03.04.2018 på et stiftelsesmøte i Elverum, Hedmark med 16 personer tilstede. Folkealliansen ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.04.2018.

Folkealliansen er et tverrpolitisk parti som ikke kan plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkingen. Folkealliansen er et parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i retning av kapitalisme der dette er fornuftig. Folkealliansen er et parti som vil unngå ytterpunktene til venstre og høyre i politikken.

Vi trenger en folkelig allianse som tar folket på alvor. Vi er en gjeng helt vanlige folk som har sett oss lei av hvordan ting blir styrt av våre politikere i dag. Folkealliansen setter ærlighet og redelighet i politikken høyt! Vi er lei av politikere som ikke har respekt for folket og bare tenker på egne lønninger, pensjoner og gode etterlønnsordninger.

De siste årene har det vært en økende politiker forakt og større mistillit til våre politikere. De gamle etablerte partiene har fjernet seg fra folket og har ikke levert, derfor mener vi det er på tide med en ny politikk med nye politikere som tar folket og Norges interesser på alvor. Folkealliansen mener Norge trenger en ny kurs og ønsker å være med å styre Norge slik at landet vårt kan få en bedre fremtid!

Folkealliansen er en folkelig allianse der de fleste skal føle seg hjemme. Konservative og sosialister, kristne og bønder med flere er hjertelig velkommen i vår folkelige allianse for sammen å skape en god fremtid for våre barn og barnebarn.

Noen av våre viktigste saker:

Folkealliansen vil ha en overføring av makt fra landets politiske elite til folket og ønsker å innføre folkestyre gjennom folkeavstemninger og innføring av direktedemokrati. Folkealliansen vil ta vare på våre norske tradisjoner og kristne kulturarv. Norske natur ressurser og viktige bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Folkealliansen vil ikke lenger akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Grunnloven må aldri tilpasses for at Norge skal samarbeide tettere med internasjonale sammenslutninger av noen art.

Sterkere satsing på distriktene og norsk landbruk. Begrense innvandringen og hjelpe mer i nærområdene. Nei til sentralisering i helsevesenet og politiet. Sterkere satsing på norsk forsvar. Folkealliansen er skeptisk til den utviklingen som skjer i NATO og FN. Nei til bompenger. Lavere skatter og avgifter.

Folkealliansen sier nei til arbeidsinnvandring, midlertidige ansettelser og virksomheter som har som formål å drive med utleie av personell. Folkealliansen sier nei til privatisering av offentlige tjenester, men sier ja til private tilbud som et ekstra tilskudd til det offentlige.

Folkealliansen er veldig opptatt av å få en ny barnevernspolitikk i Norge.

For de fleste er Norge et godt land å bo i. Dette betyr ikke at vi kan bli bedre. Mange under 30 år står utenfor arbeidslivet og har satt drømmene sine på vent. Samtidig opplever altfor mange at byråkratiet i Norge er altfor stort. Ting tar tid er dessverre det svaret man oftest får. For å finne løsninger på disse problemene trenger vi noen som kan tenke annerledes, vi trenger noen som ønsker å gjøre samfunnet bedre for de som bor i Norge.

Det ligger enorme politiske og sosioøkonomiske utfordringer foran oss.

Trenger vi et nytt politisk parti som kan løse disse utfordringene til beste for oss nordmenn? Ja, garantert. I en folkelig allianse. Ingen av de eksisterende partiene er i nærheten av å ha politiske løsninger som forbereder oss på en annerledes framtid. Løsninger som kan forberede oss på norske løsninger i vårt eget land, for vårt eget folk.

Folkealliansen vil nå begynne å jobbe med å samle inn 5000 underskrifter slik at vi kan være med i Kommune og fylkestingsvalget i 2019 og Stortingsvalget i 2021. Folkealliansen har som mål å stille lister ved fylkestingsvalget i alle fylker og i mange kommuner i 2019.

Dere finner informasjon om program, vedtekter, sentralstyre og diverse på vår hjemmeside folkealliansen.no