Hanne Alstrup Velure (H) skriver vi OA den 14/11 at politikernes fremste oppgave er å være folkets talsmenn, men også å være opplysende og kulturdannende. Dagens stortingspolitikere og da fra Høyre. Ap, Frp, Venstre og KrF oppfyller ingen av disse kriteriene, heller tvert om. For å ta de 3 største partiene Høyre, Ap og Frp har disse partiene ingen interesse av å opplyse folket, men heller å indoktrinere og hjernevaske befolkningen til å tro på propagandaen for den ideologien som politikerne ønsker å gjennomføre. Her får politikerne god hjelp fra mainstream media til å legge lokk på debatt og kritikk om saker som politikerne ikke ønsker skal komme fram i lyset. Et glimrende eksempel er den mer eller mindre løgnpropagandaen man har satt i gang om TISA og TTIP om disse avtalenes fordeler som ikke har rot i virkeligheten. Stortinget får selv ikke vite hele innholdet i TISA-avtalen da premissene skal holdes hemmelige i 5 år etter implementering. Stortinget får alternativet Take it or leave it, men hvordan kan Stortinget i ansvarlighetens navn godkjenne en avtale de ikke kjenner det fulle innholdet av? Høyre, Ap, Frp og sannsynligvis også Venstre ønsker det, men da er man bare lydige lakeier for storkapitalen og vil akseptere det markedsliberalistiske diktatur der demokrati og folkestyre vil forvitre. Da er man ikke lenger representanter for folket.

Kommunereformen og regionreformen er et annet eksempel. Sanners begrunnelse for kommunereformen er ren desinformasjon og løgnpropaganda. Man kan plukke hans argumenter fra hverandre bit for bit. Borgerne har skjønt at kommunereformen ikke er for at innbyggerne skal få bedre tjenester, men først og fremst for å legge et grunnlag for TISA og tilfredsstille NHO sine økonomiske interesser. Det har nemlig vært NHO som har vært den sterkeste pådriveren for en kommunereform og ikke kommunene selv. Sanner ønsker nemlig ikke å opplyse om at kommunereformen er til for TISA og NHO. Stemte innbyggerne i kommunene mot Sanners ønske om sammenslåing endret man inntektssystemet slik at kommuner ble økonomisk straffet der innbyggerne ikke lot seg indoktrinere og hjernevaske av diktatoren Sanner. Med fylkesmennenes hjelp ønsker imidlertid Sanner å kue folket til lydighet og underkastelse for det markedsliberalistiske diktatur selv om folket overhodet ikke ønsker det.

Denne regjeringen har null respekt for folket og folkemeningen, og når Hanne Alstrup Velure nevner Adolf Hitlers politikk som var bygget på et sykt menneskesyn, vanvittige teorier, ekstrem populisme og diktatur som forvaltningsmetode er ikke dette langt ifra hva Høyre og denne regjeringen driver med. Høyre har ekstreme markedsliberalistiske teorier der borgerne betraktes som konsumenter i et markedsliberalistisk produksjonssystem uansett på hvilket samfunnsområde man befinner seg. At Høyre og regjeringen ønsker en diktatorisk forvaltningsmetode er åpenbart, for hvis ikke hadde Høyre avvist både TISA og TTIP, og akseptert resultatet av folkeavstemningene om kommunereformen. Høyre ønsker ikke å være folkets talsmann, og det så man også klart når Høyre med støtte fra Frp, Venstre og KrF. gikk inn for jernbanereformen mot folkets interesser. Skal derfor Hanne Alstrup Velure kritisere noen politikere for ikke å forstå folket bør hun først begynne med seg selv og sitt parti Høyre.