Gå til sidens hovedinnhold

«Det dynamiske Gjøvik» – mye å glede seg over

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokalpolitikk er spennende og viktig. Spesielt artig er det når det skjer positiv samfunnsutvikling der en bor. Hvis en i tillegg får lov til å delta som premissleverandør og bidragsyter, er det spesielt motiverende. Slik er det i Gjøvik om dagen, slik oppleves det som ordfører her, så jeg har lyst til ved inngangen til sommerferien å gi et lite overblikk med mine briller. Gjøvikensere og våre venner har mange grunner til å være litt fornøyde med det som skjer hos oss nå.

Det betyr ikke at himmelen er skyfri, annet enn da den faktiske himmel for tida. Det ser jo ut til å bli tidenes solsommer. Kommunen har – i likhet med mange kommuner i Norge – mange utfordringer med kommuneøkonomi og økende etterspørsel etter kommunale tjenester. Det er mange mennesker som fortsatt savner at kommunen kunne og burde gjøre mer både på det ene og det andre området. Det er både ordføreren og vårt tverrpolitiske miljø også fullstendig klar over.

La oss likevel løfte blikket og peke på mye av den gode dynamikken vi står midt oppe i. Mange av de prosessene jeg nå nevner er langsiktige. Mange av dem vil heller ikke med nødvendighet ende bare bra, sett med våre øyne. Men det positive mulighetsrommet er stort for en svært mye mer attraktiv bykommune om få år. Nå gjelder det at vi i fortsettelsen spiller på lag med de gode kreftene i hele Gjøviks samfunnsliv og at vi også som innbyggere bidrar til å være gode ambassadører i tida framover.

Se på byutviklingen vår, det som er i gang, med ny jernbanepark, med opprustingen som akkurat nå skjer med rådhuset og hele uteområdet der, med ny Hans Mustads gate som snart står ferdig og med planer som snart realiseres i Farverikvartalet. Det er godt håp for fart i Hovdetoppen-prosjektet. Flere lovende prosjekter kunne nevnes, men i denne sammenhengen tar jeg i tillegg bare med det store og langsiktige prosjektet, utviklingen av en helt ny bydel på Huntonstranda. Arkitektkonkurransen ga oss mange gode ideer. Vinnerutkastet «Byen ved vandet» vil antakelig gi mange viktige føringer, likeledes flere av de andre utkastene. Hvordan det faktisk vil bli seende ut i denne bydelen gjenstår å se. Mange nødvendige avklaringer gjenstår og mange skal ha et ord med i laget. Men du verden for en mulighet vi nå har fått i fanget! Jeg har tidligere sagt og kan godt gjenta det: det er to enkeltbeslutninger som jeg med trygghet kan si blir de viktigste i min ordførertid, det er at vi som kommune fikk hånd om utviklingen av dette flotte strandområdet og at Gjøvik ble universitetsby. Den første beslutningen hadde vi betydelig politisk ære for. Den andre er det ledelsen på Kallerud og NTNU i Trondheim som skal krediteres.

Arbeidet med å skape nye og framtidsrettede arbeidsplasser har skutt fart, ikke minst også takket være den nye kraften i det nyskapte universitetsmiljøet på Kallerud. I tillegg har vi i kommunen fra politisk side styrket vårt næringsarbeide betydelig når det gjelder antall ansatte. Det opparbeides næringstomter som aldri før og det jobbes aktivt med å få til boligetableringer. Arbeidsplasser er nøkkelen til befolkningsvekst og framtidige skatteinntekter, også for ung arbeidskraft inn i det som alltid vil være kommunens aller viktigste og mest ressurskrevende anliggende, nemlig drifting av gode velferdstjenester innenfor oppvekst- og omsorgsfeltet.

Vi har mindre direkte innflytelse på noen av de andre store prosessene som akkurat nå foregår, nemlig arbeidet med sykehussaken, regionreformen og bedre infrastruktur for samferdsel. Vi griper de mulighetene som ligger alle disse prosessene, men må arbeide hardt og målbevisst i mange år ennå med alle.

Når det gjelder beslutning om endret sykehusstruktur, er den nå uviss når det gjelder framdrift. Likevel er det fortsatt overveiende sannsynlig at resultatet lengre fram i løypa vil være at Helseregion Sør-Øst vil anbefale en variant av en hovedsykehusmodell. Gjøvik kommune jobber aktivt for at et eventuelt nytt hovedsykehus i Innlandet skal bli lokalisert i kommunen. Formannskapet i Gjøvik besluttet 19. april at kommunen skal tilby to tomter, på Kallerud og på Biri.

Gjøvik kommune utreder nå grundig begge tomtealternativene og utvikler dialogen med SI og HSØ. Samtidig styrker kommunen informasjonen til – og dialogen med – viktige beslutningstakere regionalt og nasjonalt. Parallelt med dette jobbes det med å opprettholde et best mulig sykehustilbud til våre innbyggere i den lange perioden vi vil ha fram til endelig beslutning om ny struktur er tatt.

Når det gjelder regionreformen med det nye «storfylket» Innlandet, er det påtrengende viktig at Gjøviks posisjon og styrker blir anerkjent også med konkrete plasseringer av sentrale utviklingsfunksjoner. Vi vil i tida framover arbeide for at viktige fag- og administrasjonsmiljøer også blir lagt til Gjøvik. Balansehensynet mellom de tre tyngdepunktene Lillehammer, Gjøvik og Hamar må tas hensyn til. Det er klokt å utnytte alle de tre byenes fortrinn, akkurat som det naturligvis er klokt å utnytte alle de ressurser vi har i ulike andre deler av det nye fylket.

Denne erkjennelsen er den samme som ligger til grunn med videre utvikling av vei og jernbane. Det er et omforent mål for det nye fylket at vi må få til et godt integrert bo- og arbeidsmarked i Mjøsområdet ved at en satser planmessig og balansert på kontakten mellom befolkningstyngdepunktene. ATS Mjøsbyen er navnet på det strategiarbeidet som må foregår, dvs. et areal- og transportplansamarbeid på tvers av Mjøsa og for bedret, trygger og mer effektive kommunikasjonsårer mellom kommunene. For å få til dette, arbeider vi på Gjøvik aktivt og offensivt. Vi arbeider også aktivt sammen med våre nabokommuner i Gjøvikregionen for bedrede kommunikasjoner mot Oslo i det såkalte Stor-Oslo nord-samarbeidet.

Jeg kunne sikkert utdype mer og mye annet, men hovedhensikten er at vi også i starten av juli 2018 kan si oss fornøyde med mye av det som skjer. Det peker i retning av at Gjøvik kan bli en enda vakrere svane.

Kommentarer til denne saken