Fagforbundets pensjonister i Oppland er bekymret for at redusert mulighet til å klage enkeltvedtak inn for statlige klageinstanser, skal svekke enkeltpersoners rettigheter i forhold til et mektig kommunalt byråkrati.

Særlig de av oss som har dårlig helse, svak økonomi og/eller mangler ressurssterke pårørende, er ofte i en avmektig posisjon i forhold til de som bestemmer over viktige tilbud i vår hverdag.

Mange av våre medlemmer har tidligere arbeidet som underordnede i omsorgsyrker. Vi vet av erfaring at det ikke er så lett å nå fram for de svakeste i møte med sterke profesjoner og drevne byråkrater. Den delen av befolkningen som har råd til dyre advokater og har et sterkt kontaktnett, klarer seg nok om forvaltningsloven gir færre muligheter til å klage på enkeltvedtak. Vi er mest bekymret for de svake i samfunnet. muligheten til å klage kommunale enkeltvedtak inn for statlige klageinstanser er en sikkerhetsventil som ikke bør svekkes.