Pensjon fra første krone har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon, mange av dem er kvinner i privat sektor.

NHOs regiondirektør i Innlandet, Jon Kristiansen mener at pensjon fra første krone er en dårlig ide og argumenterer med at å innføre pensjon fra første krone vil gjøre det dyrere for bedrifter å ansette nye medarbeidere. At personer som kunne fått seg en jobb og skaffet seg arbeidserfaring, kan derfor bli stående utenfor arbeidslivet. Videre mener NHO at bransjer som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil bli spesielt hardt rammet av de nye pensjonskravene, hvor den største kostnaden er lønn til de ansatte.

LO mener at dette er en helt ubegrunnet påstand som faller på sin egen urimelighet. Hvorfor skulle pensjonsopptjening fra første krone ramme noen mer enn andre når lovens minstekrav skal gjelde for alle? Dette gir jo ingen konkurranseulempe, og vil gjelde for bedrifter; med og uten tariffavtaler.

Å gi de som jobber her bedre pensjonsvilkår, bør jo tvert om kunne styrke disse bransjene, fordi flere vil ønske å stå i jobbene her. Dette er dessuten etterspørselsdrevne bransjer. Det blir ikke mindre behov for hotellovernattinger, ansatte i butikker, reiselivstjenester, sikkerhet eller renhold av kontorbygninger selv om arbeidsgiver får en ekstrautgift i pensjonssparing på under 2000 kroner mer i pensjon per ansatt per år.  For det er det er snakk om. 2 prosent av 1 G utgjør mindre enn 2.000 kroner per år per ansatt for arbeidsgiverne. Det er ikke snakk om store kostnader.

For en lønn på snaue 400.000 vil opptjening fra første krone føre til en samlet lønns- og pensjonskostnadsvekst på under 0,5 prosent for bedriften. Men for den enkelte arbeidstaker vil det ha mye å si. Ekstra opptjening, som vokser gjennom hele yrkeskarrieren i mange år med meravkastning i aksjemarkedet og renters renter.

Likhet for loven vil ikke ramme noen bransjer hardere enn andre. Det er heller ingen fornuftige økonomiske argumenter for at noen skal få en langt høyere andel spart i pensjon enn andre. Det vil lønne seg mer å jobbe og styrke arbeidslinja. Dessuten vil bedre pensjoner føre til økt kjøpekraft i befolkningen, økte skatteinntekter, og generelt mer fart i økonomien.

NHO Innlandet mener at hvis stortinget vedtar pensjon, vil dette bryte med arbeidslinja som står sterkt i norsk arbeidsliv og som det er stor oppslutning om blant partene i arbeidslivet. NHO er redd for at forskjellen mellom pensjon og lønn vil bli så liten at noen heller vil velge å motta pensjon framfor å jobbe.

Vi er alle enig om at det skal lønne seg å jobbe. LO mener derimot at pensjonsopptjening fra første krone vil styrke arbeidslinja, fordi man får mer igjen for å jobbe enn tidligere. Og det er nettopp hensikten med pensjonsreformen.

NHO er tydeligvis fornøyd med dagens folketrygd og mener den har et godt system ved at  eksempelvis kvinner som har vært hjemmeværende i deler av sitt yrkesaktive liv eller har jobbet i omsorgsyrker med en lav stillingsbrøk, også er sikret en pensjon å leve av.

Folk lever av penger, ikke av kompensasjonsgrader. Dette er folk som har lave lønninger i utgangspunktet. OTP er dessuten omvendt fordelende. De som har lav lønn vil få en mye lavere andel av lønna si spart til pensjon enn de som har høy lønn. Det er urettferdig, og forsterker ulikhetene inn i pensjonstilværelsen. LO mener det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker.

Iver Erling Støen, LOs distriktssekretær i Oppland