Medlemsmøtet i Østre Toten Arbeiderparti vedtok følgende uttalelse på medlemsmøtet 5 mars, forfattet av Tom H. Haraldsen og Tormod Bratberg:

EU er først og fremst interessert i prinsippene sine – «fri flyt» av alt, også vannkraft.

ACER er et virkemiddel for å oppnå just dette.

Samtidig er utbygging av strømkabler til kontinentet et strålende verktøy for å oppnå dette. I prinsippet så er konsekvensene for befolkningen i Norge med hensyn til etablering av energikabler den samme, det blir prispress på nasjonens innbyggere for energi og tap av globale fordeler for Norge mht energi og verdiskaping. For norsk økonomi ellers er der ikke det samme hvem som kontrollerer og eier de kablene som måtte finnes. I så måte handler det både om økonomi og nasjonal kontroll - i motsetning til overføring av eierskap til de store Europeiske strukturer, hvor enkelte selskaper har mer økonomi hver for seg enn den samlede norske børs, da er det hensiktsmessig å ikke la seg utarme og være autonom.

Kablene og energieksport utløser en energimangel som rammer både arbeidsplasser og norske husstander.

De nye strømmålere som mange nå får montert på arbeidsplasser og i sine hjem er så «smarte» at vi alle blir ofre for markedsliberalismen.

Etter vår oppfatning bør så vel AP på Østre Toten, som fylkespartiet som våre representanter på Stortinget være motstandere av en energieksport som belaster vårt samfunn og kablenes faktiske eksistens om de rammer arbeidsplasser og samfunn. Vi ber om at det fremmes vedtak som avviser ACER og kabelutbygging og eller annet som fremmer fri flyt av norsk energi ut av Norge.