ATS Mjøsbyen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevATS Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og transportplanlegging i området rundt Mjøsa. Østre Toten er en av ti kommuner som er med i dette fellesskapet. I tillegg deltar begge fylkeskommunene, Fylkesmannen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Prosjektet skal bidra til utvikling av en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.

Sagt på en litt annen måte – en kraftsamling i Mjøsregionen for felles kamp om mer statlige overføringer til utvikling av regionen.

Østre Toten har deltatt aktivt i dette arbeidet med representasjon i flere fora.

Styringsgruppa for ATS Mjøsbyen har nå kommet med sitt høringsutkast og dette skal vår kommune nå svare opp. I den sammenheng må Østre Toten være klare på hva som er viktig for vår kommune i dette samarbeidet.

Innenfor transport/samferdsel er en helhetlig utbedring av fylkesveg 33 helt nødvendig for å knytte Gjøvik/Toten til E6 i sør. Både for næringstransport og arbeidsreiser, men også for bedre kollektivforbindelser til Gardermoen og til Dovrebanen på Eidsvoll.

Det er mulig jeg virker defensiv, men jeg drister meg likevel til å stille spørsmål om deltagelse i Mjøsbyen-prosjektet er det siste halmstrået Østre Toten har i jobben for utbygging av Opplandssamfunnets viktigste fylkesveg?

Høringsdokumentet synliggjør at det er ubalanse i utbyggingen av transportsystemet og kollektivtilbudet i Mjøsbyen. Hvilke strategiske grep må gjøres for å utligne denne ubalansen mellom østsiden og vestsiden av Mjøsa?

Et vesentlig poeng i dette er at Østre Toten som eneste kommune i samarbeidsprosjektet ikke har jernbane. Dette bør da resultere i andre prioriteringer.

I næringslivsdelen av dokumentet må Lena tas inn som regionalt vekstområde. Dette i kraft av sin posisjon i et av landets sterkeste landbruksmiljøer. Forskning og utdanning via NIBIO og Lena-Valle videregående skole og vareproduksjon gjennom en landbruksnæring som er godt framme i skoa. Lena er også et knutepunkt mot fylkesveg 33.

Kraby næringspark, Bilitt næringspark og Kapphøgda næringsområde bør tas inn som regionale næringsområder i strategien til Mjøsbyen.

En næring som er på frammarsj både i Østre Toten og i Mjøsbyen er turist- og reiselivsnæringen. Destinasjon Mjøsa må derfor fremheves sterkere. Dette for å utnytte områdets landskaps- og opplevelseskvaliteter, med miljøvennlige og godt tilrettelagte transportmuligheter.

For Raufossindustrien er en utbedring av fylkesveg 246 fra Raufoss til Lena viktig, med påkobling til fylkesveg 33 og til E6 på Minnesund.

Videre er en snarlig utbygging av riksveg 4 fra Mjøsbrua til Raufoss og forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv er et av viktigste tiltakene for å bygge Mjøsbyen.

Det er viktig og helt nødvendig at Østre Toten involverer og engasjerer seg i ATS Mjøsbyen for å kunne bli med på utviklingen som kommer i Mjøsområdet.

Artikkeltags