Sykepleiere trenger mer kunnskap om datasystemene de skal møte i arbeidslivet. Samarbeid med IT-studenter allerede i studiene kan gi dem kompetansen de trenger.

Norsk helsevesen skal utvikle teknologi og datasystemer for å møte framtidens behov. Stortingsmelding 9 (2012–2013) sier at innen 2040 skal Norges helsevesen ha ett felles datasystem. Problemet er at dagens sykepleierstudenter ikke får relevant IT-opplæring. En løsning kan være at IT-studenter hjelper sykepleiestudenter for å forberede dem på framtidens arbeidssituasjon.

I sykepleiestudiene fokuseres det på personvern, datainnsamling og journalføring. Likevel er dette en marginal del av utdanningen. Det lille de lærer er relevant, men bare som en dråpe i havet i forhold til arbeidsoppgavene som skal løses og behovene for omstilling som er tvingende nødvendig.

IT-opplæringen er også i stor grad overlatt til hver enkelte students praksisplass. Ofte er det bare en kort innføring i journalsystemet ved for eksempel sykehjemmet eller sykehuset. Med et blikk over veileders skulder og «følg med på hvordan jeg gjør det». Sykepleierstudentene får altså ikke et helhetlig bilde av hvordan systemene brukes i fellesskap.

Grunnlaget for journalsystemet er basert på et mangfold av løsninger spredt over hele Norge. Dette er ikke en kostnadseffektiv og oversiktlig løsning. Skal man bytte fastlege risikerer man å måtte hente sin egen fysiske journal, for så å ta den med til sin nye lege. Målet med «Én innbygger – én journal» er å ha en samlet oversikt over en persons helseopplysninger.

Mindre feilbehandling, raskere overføring og kortere behandlingstid er planen. En framtid som sikter mot en mer effektiv helsetjeneste, der flere kan behandles med færre ressurser. En framtid som dagens utdanning ikke møter.

Stortingsmelding 9 poengterer det godt: «Det er behov for kompetanseheving og utdanning for å sikre en bedre forståelse og bruk av IT.» Behovet gjelder alle, fra behandler til pasient. Å skape en holdning og kultur blant sykepleierstudenter som gjør dem klare for å møte nye systemer kan være det sterke grunnlaget for dette. Det er her IT-studenter er en ubenyttet ressurs.

I NTNU sin egen strategi for 2018–2025 er tverrfaglighet et innsatsområde. Man skal kunne utnytte ressurser fra forskjellige fagområder for å kunne jobbe bedre sammen. Ved å la IT-studenter og sykepleiestudenter samarbeide, forbereder man begge gruppene på en framtid der IT vil være mer i fokus i Helse-Norge. Man kan la dem gjennomføre prosjektarbeid og kunnskapsoverføring. På sikt kan dette gi sykepleiere den tryggheten og kunnskapen de trenger når de møter journalsystemer i arbeidslivet.

Ved å ha et samarbeid over lengre tid gjennom prosjektarbeid, får begge studentgrupper mer erfaring fra andre arbeidsområder enn sitt eget. På denne måten kan sykepleiere få et bedre innblikk i hvordan de nye systemene utvikles, og hvordan de kan påvirke denne utviklingen. Dette gir dem erfaringen de trenger for å jobbe bedre sammen i arbeidslivet, og utnytte systemene på en bedre og mer effektiv måte.

Samarbeid vil også kunne gjøre at flere IT-studenter vil finne helsevesenet som en spennende arbeidsplass.