Tirsdag 25. juli tøffer Sommertoget inn på Gran stasjon med stor stas. Barn og voksne, foreninger, kor og orkester vil møte toget og i løpet av kvelden vil store deler av Norges befolkning kunne glede seg med fine bilder fra Hadeland.

Vi er glade i Gjøvikbanen her på Hadeland, og det er rart å tenke på at det bare er 15-20 år siden det ble vurdert i NTP å legge ned banen og heller tilby transporten med buss. Heldigvis så fremsynte politikere i Bondevik II-regjeringen nye løsninger gjennom konkurranseutsetting av banen, og fasiten kjenner vi; konkurranseutsetting har gitt gode resultater. Transportøkonomisk institutt offentliggjorde i 2010 rapporten «På sporet av konkurranse», TØI rapport 1104/2010. Her finner man å lese; «Rapporten konkluderer med at mange av målene med konkurranseutsettingen ble nådd. Dette gjelder målene om å redusere kostnader, kombinert med et bedre togtilbud og høyere passasjertall. Gevinstene er oppnådd uten at ansattes arbeidsbetingelser har blitt forverret. Reduserte kostnader, bedre togtilbud og høyere passasjertall er i tråd med europeiske erfaringer». Det er positivt å se at både passasjerveksten, publikums tilfredshet med tjenestene og de ansattes arbeidsvilkår har utviklet seg positivt også etter at denne rapporten ble lagt frem, og at kundetilfredsheten er høyere på Gjøvikbanen enn på alle andre togstrekninger i Norge, med unntak av Flytoget.

De neste tiårene vil en solid og moderne jernbane være avgjørende for å løse store utfordringer i Norge. Folkeveksten i de store byregionene gir en trafikkvekst som kun kan løses ved satsing på jernbane eller annen skinnegående transport. Alternativet er dårlig for klimaet og dårlig for produktiviteten. Dessuten er dårlig for den viktige balansen mellom jobb og familie som norsk arbeidsliv er avhengig av. Da trenger vi noen som bryter med det etablerte – konkurrenten som tilbyr tog med trådløst nett, pølsetog og blide ansatte og som gjennom dette utvikler tjenesten og gjør den attraktiv.

Regjeringens jernbanereform fortjener en åpen mottagelse, og anerkjennelse for at den adresserer et svært viktig område i norsk samferdsel. Til bunn for satsingen ligger en massiv satsing på infrastruktur, hvor vi snur forfall til fornyelse, og har økt budsjettene massivt siden regjeringsskiftet. Jernbanereformen skal gi et bedre togtilbud for de som reiser med toget. Et av tiltakene innebær er at flere transportselskaper skal få mulighet til å konkurrere om å levere de beste jernbanetjenestene på enkeltstrekninger. NSB får konkurrere om strekningene på like vilkår med andre selskaper, men har fordel av at de har erfaring med strekningene. Anbudskonkurransen for Sørlandsbanen og enkelte andre strekninger er i gang. Erfaringene fra Gjøvikbanen viser at dette gir bedre løsninger – både for reisende og for de ansatte.