Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Oppland og Hedmark er kritiske til ny forskrift om tildeling av spilleoverskudd fra Norsk Tipping

Landsmøte avholdt i Stavanger 19. til 21. oktober 2018 var sterkt kritisk til ny forskrift for tildeling av spilleoverskudd fra Norsk Tipping. PEF Oppland og PEF Hedmark ønsker å videreformidle noe av det viktige i uttalelsen her.

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, fastsatt i tråd med vedtak i Stortinget 2. mai 2017, og forskriftens § 4. Tilskuddsberettigede organisasjoner, pkt b;

«Søker må ha fordelingsgrunn-lag/driftskostnad, jf. § 5, tredje ledd på minimum 10 mill. kroner i henhold til forrige års regnskap, for å være en tilskuddsberettiget organisasjon».

Psoriasis- og eksemforbundet tilfredsstiller alle krav bortsett fra kravet i pkt. b) Søker må ha fordelingsgrunnlag, jf § 5, tredje ledd, på minimum 10 millioner kroner i henhold til foregående års regnskap.

Konsekvensen er at Psoriasis- og eksemforbundet, med en omsetning for sentralleddet på ca. kr. 9,3 mill i 2017, faller ut av ordningen. Ordningen har gitt Psoriasis- og eksem forbundet ikke ubetydelige inntekter de siste 4 årene. Dette inntektsbortfall vil få store konsekvenser for forbundets aktivitet i årene framover.

Psoriasis- og eksemforbundet reagerer meget sterkt på den prioriteringen av de store organisasjonene som ligger i Stortingets vedtak til forskrift her.

Av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons 83 medlemsorganisasjoner, vil bare 15 organisasjoner kunne søke om midler fra Norsk Tippings overskudd til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner fra 2018. Dette vil medføre at mange små og mellomstore pasientorganisasjoner ikke lenger kan gi sine medlemmer og andre med kronisk sykdom den samme viktige støtten i en krevende hverdag. Da blir den samme regjeringens lovprising av det det viktige arbeidet frivillig sektor gjør helt meningsløs.

Landsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet gikk sterkt imot endringen som fremkommer ovenfor og ber Stortinget finne tildelingskriterier som tilgodeser både små og store organisasjoner på en god måte. PEF Oppland og PEF Hedmark frykter at den omleggingen som nå skjer også vil gi negative ringvirkninger nedover i organisasjonen.

For Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Jan Erik Haugom, leder Oppland

Maj Christin Stenersen Lund, nestleder/fungerende leder Hedmark