Kommentar

Kjersti forseth

Norges Bygdeungdomslag

22. mars skal Stortinget stemme over hvorvidt Norge skal slutte seg til EUs tredje energipakke eller ikke. Norges Bygdeungdomslag oppfordrer stortingspolitikerne til å stemme mot dette forslaget. EUs tredje energipakke innebærer en opprettelse av energi-byrået ACER, som sikter etter å overta deler av medlemslandenes myndighet når det kommer til kontroll av energi. Dersom Stortinget følger regjeringens anbefaling, vil dermed ACER overta deler av den norske myndigheten når det gjelder kraftforvaltning.

Norges Bygdeungdomslag ønsker nasjonal råderett når det kommer til kontroll og forvaltning av egne energiressurser. Norge er en stor kraft- og energinasjon, som i internasjonal sammenheng har vært et foregangsland når det gjelder blant annet vannkraft. Vi mener forvaltningsmyndigheten over denne norske ressursen bør holdes i Norge, slik at den kompetansen landet har opparbeidet seg kan bidra til et stimulert næringsliv, flere arbeidsplasser, økonomisk utvikling og verdiskapning nettopp i Norge!

Ønsket om å fortsatt ha nasjonal råderett over energiforvaltningen handler ikke bare om utvikling, men også om Norges suverenitet. En tilslutning til EUs tredje energipakke vil føre til en sentralisering av myndighet, og i praksis en større avstand mellom den norske innbygger og beslutningstaker.

Vi mener Norge må stå fritt til å ta de valgene som kommer våre innbyggere til gode - nå og i framtiden. Som ungdom mener vi det er viktig og nødvendig å bevare den norske råderetten over egne ressurser. Det er vår framtid og våre framtidige ressurser som nå står i fare for å bli overtatt av EU. Vi vil ha kraften i egne hender! Norges Bygdeungdomslag ønsker å ivareta Norges rett til å råde fritt over egne kraftressurser og anmoder derfor stortingspolitikere om å stemme mot tilslutningen til EUs tredje energipakke.