Ut på tur, ikke vær sur, Dokken

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Oppland Arbeiderblad forrige uke utfordres jeg av ordfører Ola Tore Dokken. Her er mine synspunkter rundt prosessen om vern av skog- og landskapsområder i vår kommune. Politikken i andre kommuner får Dokken ta med de respektive politikerne der.

Verneprosesser kjøres best i samråd med aktuelle kommuner og grunneiere. Tidlig og bred involvering og forståelse for prosessen er en forutsetning for ansvarlig forvaltning på vegne av framtidige generasjoner. En bruttoliste over potensielle verneområder i Innlandet er sendt fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet for vurdering. Etter en gjennomgang i direktorat og departement ville noen av disse områdene være aktuelle for vern. Det er derfor selvfølgelig viktig at kommuner og berørte grunneiere involveres når disse mulige verneområdene er utpekt.

Nå er både Synnfjellet og Høgkampflæene tatt ut av planen, og det viser jo at kommunene blir hørt og at prosessen fungerer. Det er Arbeiderpartiet fornøyd med.

Det betyr også at Ola Tore Dokken kan glemme sin bekymring om at våre flotteste turområder blir utilgjengelige for der fleste av oss. Vi kan ikke se hva denne bekymringen har sitt utspring i. Det er liten grunn til å være sur, for mulighetene for å dra ut på tur har ikke vært i spill, slik Dokken gir inntrykk av. Ordføreren har kanskje gått den tilrettelagte og merkede stien over Besseggen? Dette populære turmålet ligger i en nasjonalpark. Enda nærmere har vi preparerte skiløyper ved Skjervungen og Oppsjøen, som ligger i et naturreservat. Liomseter ligger i et landskapsvernområde, men er tilgjengelig via bilvei. Naturreservatet i kalkfuruskogen ovenfor Dokka er et kjært og mye benyttet turområde for befolkningen. At vern betyr at folk ikke kan fiske, gå på ski eller tur, er heldigvis en feilslutning.

I siste utgave av Synnfjellguiden framhever ordføreren viktigheten av nærhet til turområder og uberørt natur, både for hyttefolk og innbyggere. Dette slutter vi i Arbeiderpartiet oss gjerne til, og vi åpnet opp for å diskutere sikring av disse verdiene for framtidige generasjoner. Det stilte ordføreren seg helt negativ til. Vi er opptatt av utvikling i Synnfjellet, men en utstrakt hyttebygging i Synnfjellet må balanseres med sikring av turområder og bevaring av fugl, dyr og planteliv.

På det ledende spørsmålet om jeg står inne for at «det er greit at kommuner og grunneiere ikke involveres før departementet har bestemt seg for hvilke områder som skal vernes» er svaret nei. Dersom Dokken leser innspillet fra Arbeiderpartiet, SV og Bygdelista står det at vi støtter en prosess der mulig vern utredes nærmere i samarbeid med kommunen.

På spørsmålet om jeg stiller meg bak Arbeiderpartiets vedtak om at det er viktig å bruke mer norsk skog som bioråstoff, er svaret ja. Forstår jeg Dokkens insinuasjoner riktig, mener han at jeg er imot dette. Sannheten er tvert imot at vi er svært opptatte av det store potensialet i økt bruk av tømmer og trevirke, både innenfor kjente bruksområder og gjennom utvikling av nye produkter. Dette skal utnyttes og utvikles, og ringvirkningene vil opplagt være til beste for Innlandet. Dokka videregående skoles gode arbeid med bioøkonomifaget er et godt eksempel på utviklingen som skjer, og som jeg går ut fra at ordfører Dokken er positiv til.

Det grønne skiftet innebærer også en økt vektlegging av hensyn til natur og naturmangfold. Som alle næringer må også skogbruket ta sin del av dette ansvaret. Både skogbruksloven og skogbrukets egen miljøsertifisering understreker dette. At skogområder med store miljøverdier unntas fra hogst er en del av dette miljøansvaret. Ordningen med frivillig vern av skog er av skogbruket selv løftet fram som den beste løsningen for å sikre slike områder, og næringen viser ofte til at de synes at dette fungerer godt.

Kommuneplanens samfunnsdel understreker viktigheten av landbruks- og utmarksnæringene, samt samspillet med bevaring av naturområder og naturmangfold.

«Bevaring av større sammenhengende naturområder i kommunen er et av de viktigste tiltakene for å ta vare på naturmangfoldet», står det i planen. Står ordfører Ola Tore Dokken fortsatt inne for planen?

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for et aktivt skogbruk. Det betyr ikke at skogbruket skal være uregulert. Myndighetene har vedtatt en målsetting om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Dette skal gjøres gjennom vern av offentlig skog og frivillig vern av privat eid skog. I Nordre Land har flere skogeiere bidratt med viktige skogvernområder, men vi ligger fremdeles langt bak målet om 10 prosent vern. Er ordfører Ola Tore Dokken imot dette nasjonale målet? Kommer han til å motarbeide dette målet i kommende periode?

Vi politikere har et ansvar for å tenke langsiktig. Hvordan skal naturen og landskapet våre barnebarn og oldebarn overtar etter oss, være? Dette perspektivet skal vi ha med oss og balansere ansvarlig forvaltning mot kortsiktig uttak av penger. Barn verden over har de siste månedene gitt oss signaler om at de syns vi har gjort en dårlig jobb med å ta vare på kloden vår. Det skal tas på alvor og ikke feies bort med at det er viktigere å tjene penger.

Lettvint polemikk om at vi kaster 280 millioner ut av vinduet og at vi ønsker utslipp fra 430.000 bensindrevne biler, har vi lite sans for. Vi er et parti som ønsker grønne arbeidsplasser og en ansvarlig miljøpolitikk. I sitt leserbrev skriver ordfører Dokken at dette er verdier «den produktive skogen som er vernet i Nordre Land kunne bidratt med». Betyr det at Dokken ønsker å reversere verneprosesser som allerede er vedtatt? Er dette noe Senterpartiet ønsker å arbeide for i kommende periode?

Det er sjelden særlig interessant for innbyggere i kommunen hva som har foregått i møter og interne prosesser. Jeg vil likevel kommentere kort behandlingen av denne saken.

I et kommunestyremøte i april der sakspapirene strømmet inn på e-post få timer før møtet, var det visst ikke rom for å gi oss politikere dokumentene i akkurat denne saken digitalt. Vi fikk et dokument med flere sider utdelt i møtet, og ordføreren orienterte oss om at dette notatet ville bli sendt til Fylkesmannen og at han ønsket tilslutning fra kommunestyret. Fra opposisjonen kom et ønske om å få noe mer tid til å sette seg inn i saken. Dette ble det enighet i kommunestyret om, vi fikk bruke påskeferien på å komme med innspill. Ap, SV og Bygdelista sitt innspill ble sendt ordfører, men han valgte å ikke sende dette videre til fylkesmannen, med begrunnelse i at han ville sende notatet som ordfører, og ikke på vegne av kommunestyret. Stikk i strid med ønsket vi fikk formidlet i kommunestyret, altså.

Ordfører Dokken er bekymret for prosess og involvering når det gjelder nasjonale myndigheter. Vi i Arbeiderpartiet er også bekymret for dette på lokalt plan. Vi mener at de beste avgjørelsene tas med tilgang til relevante dokumenter og i en politisk prosess.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags