Nav skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. Norsk Folkerettsparti stiller seg bak dette, for å verne om den enkelte og for å få flere ut i arbeid og færre på trygd. Norsk Folkerettsparti vil bidra til et sikkert sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten for de som trenger det. Dette vernet skal ikke bare gjelde for de som har restarbeidsevne, men også for de som ikke har restarbeidsevne til å komme seg tilbake i arbeidslivet av ulike årsaker. Norsk Folkerettsparti har siden partiet ble stiftet i 2017 hatt mange henvendelser, der den enkelte beskriver hvordan de blir «hundset» med i Nav-systemet. Mange er blitt ferdig arbeidsavklart, ferdig utredet og gitt klarsignal for søknad om uføretrygd etter utallige mange år. Men hva skjer etter sendt søknad? «Mennesker blir fortsatt hundset med og avslagene kommer på løpende bånd»! Enkeltsaker blir til «kasteball» i systemet, det ankes til trygderetten og noen må bruke juridisk bistand. Er dette en maktarroganse fra Nav-systemets side eller er det gått prestisje i enkeltsakene?

Norsk Folkerettsparti ser at dette kan medføre påførte lidelser og økonomiske vansker. Norsk Folkerettsparti mener dette ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Norsk Folkerettsparti mener at Nav og deres rådgivende leger må ta innover seg rapporter, utredninger og uttalelser som kommer fra fagkyndige behandlere til den enkelte. Norsk Folkerettsparti mener at kompetanseheving bør prioriteres i Nav-systemet, slik at den enkeltes sak får det rettferdige behandlingen den har krav på etter Norges lover og regler.