Tidligere i sommer rettet jeg en del spørsmål til NAV om innvandreres deltakelse i arbeidslivet, blant annet ønsket jeg å vite hva som regnes som å «være i jobb». Hvor stor stillingsprosent må en inneha for at det skal telle på statistikken at en faktisk er i jobb/sysselsatt?  

Jeg fikk ikke noe utfyllende svar på dette fra NAV-direktøren i Oppland, men ser til min glede at Kjetil Rolness har et svært opplysende innlegg om dette i Aftenposten 16. august, basert på statistikk fra SSB. Nå er riktignok ikke innholdet i artikkelen spesielt gledelig, for det viser seg altså at en ikke trenger å være i jobb/sysselsatt mer en en (1) time per uke for at dette skal telle på statistikken. Jeg trodde nesten ikke det jeg leste, men dette forklarer i hvert fall at NAV ikke har villet gå ut med oversikt over hvor store stillingsbrøker som skal til for å komme med på statistikken over de som er i jobb. Tvert imot har NAV vært flinke til å informere om hvor vellykket integreringsarbeidet i Norge har vært, og – som vi kunne lese fra Gjøvik tidligere i sommer - så er så mye som 70 % av innvandrere i jobb eller studier etter endt introduksjonsprogram. Igjen vil jeg presisere at dette gjelder 28 personer!

Bruker NAV Gjøvik som eksempel da det er kun dem som har gått ut med noen opplysninger!

Når NAV Gjøvik tidligere har sagt at innvandreres deltakelse i arbeidslivet i Gjøvik kommune har økt betraktelig de senere år, har de ikke kunnet – eller villet? - si noe om denne økningen innebærer deltakelse i hel- eller deltidsstillinger. Det er nå fristende å anta at det nok ikke dreier seg om heltidsstillinger, og kanskje de fleste som utgjør økningen bare jobber en til noen få timer i uka? Men kan vi virkelig si at dette betyr å være i jobb??? Og tror innvandrere selv at de er i jobb??? Når vi i tillegg ser at også personer som er fraværende fra jobb på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon etc., regnes som å være i jobb blir bildet enda mer dystert. Til alt overmål regnes også personer «på sysselsettingstiltak med lønn fra det offentlige som sysselsatte». En kan vel gå ut fra at mange med innvandrerbakgrunn også utgjør en relativt stor andel av disse gruppene. Iflg. Rolness er de også overrepresentert blant dem med tilfeldige/deltidsbaserte jobber, blant de sykmeldte og blant dem på arbeidsmarkedstiltak. Det kan virke som det er enklere å spørre om hvor mange innvandrere som har en ordinær heltidsjobb uten offentlig tilskudd, men det har ikke SSB statistikk på.

Så kan en spørre hvorfor det er slik, og hvorfor det er så vanskelig å innrømme at det er slik? Det skulle ikke være vanskeligere for NAV enn for Rolness å komme med denne statistikken, så da må det skyldes uvilje mot å være åpne rundt de faktiske forhold, nemlig at innvandrere ikke er den ressursen som mange vil ha oss til å tro at de er. Tvert imot koster de oss svært store summer, og det viser helt klart at utviklingen ikke kan fortsette slik. Det har selv ikke et rikt land som Norge råd til.