Vi trenger bedre beskyttelse av norsk natur

Av
DEL

Rolf Hatlinghus tar den 13. september for seg miljøvern og bevaring av arter, og behovet for andre prioriteringer på bekostning av naturen.

Tap av natur som følge av manglende miljøhensyn er en stor utfordring. På verdensbasis forsvinner opp mot 2 % av verdens dyrebestander årlig ifølge WWFs Living Planet Report. Naturtapet foregår i like stort omfang her til lands. Rundt en femdel av alle vurderte arter i Norge er nå rødlistet. For mange av økosystemene våre er tilstanden dårlig. Flere av dem, som fjell, våtmark og kyst, har hatt en negativ utvikling de siste årene. Sammen med Sabima og Naturvernforbundet viste WWF Verdens naturfond nylig hvordan norsk natur dessverre har blitt systematisk nedprioritert gjennom de siste fire årene, tross lyspunkt på enkelte områder, som skogvern. Den nye regjeringen må derfor ta ansvar og levere mye mer på miljø.

Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på alle arter som hører hjemme her, også de som lever sitt liv på tvers av landegrenser. Rødlister, utviklet etter internasjonal mal, brukes i Norge og mange andre land for å vurdere utviklingen hos arter innenfor egne grenser. I tillegg finnes det en global rødliste som vurderer arters risiko for å dø ut. Plassering av en art på rødlista betyr ikke at den er fredet, men indikerer at det bør vurderes forvaltningstiltak for å bedre situasjonen. Det er mange arter som har behov for mer beskyttelse for å snu en negativ bestandsutvikling, som huldrestry, strandmurerbie, vipe og elvemusling.

En rik natur er en robust natur som tåler mer forstyrrelser, slik som økende temperaturer, mer nedbør og erosjon. Derfor er det viktig å ta vare på alle arter, også de som tilsynelatende ikke har noen nyttefunksjon for oss selv. Nøkkelarter, som store rovdyr, er selvsagt ekstra viktig, og jerven er attpåtil en ansvarsart, der vi har mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden i Norge.

Tap av leveområder som følge av endret arealbruk er den største trusselen mot norsk naturmangfold. Vi bygger boliger, veier, energianlegg og industri, hogger skog, intensiverer landbruket og lar beitemarker gro igjen. Slike naturinngrep kan også bidra til å forsterke negative virkninger av klimaendringer.

En rik natur er en velfungerende natur, og gir oss gratis goder, som flomdemping, luftrensing, og mange rike opplevelser. Det må derfor tas mer hensyn til naturen i arealplanleggingen, samtidig som vi verner om og hjelper de artene som har en negativ utvikling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags