Når Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget bør planen inneholde vesentlig mer for Opplands vedkommende enn de smale ambisjonene transportetatene legger til grunn.

Tog er framtidsretta; en klimavennlig framtid går på skinner. I 40 år har SV hatt mål om å kople sammen Gjøvikbanen med Dovrebanen. Nå har også transportetatene bokstavelig talt kommet på banen, og sier at sammenkopling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen vil ha store fordeler for hele jernbanenettet i Sør-Norge. I dagens framlagte Nasjonale Transportplan skrives det: «det kan utvikles nye togtilbud Oslo-Gjøvik – Lillehammer» via ny bane mellom Moelv og Gjøvik.» Det er positivt at det også muliggjøres to tog i timen mellom Jaren og Oslo.

En slik sammenkopling vil skape en fleksibel og framtidsretta jernbanestruktur og gi mulighet for den store rundkjøringa på Østlandet (Oslo – Gjøvik – Moelv – Lillehammer – Hamar – Gardermoen – Lillestrøm) med forbindelser via Hønefoss til Bergensbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

I transportetatenes forslag er InterCity til Lillehammer ferdigstilles til 2030, allikevel ligger det bare inne en kort strekning med dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer. Det er på ingen måte bra nok. Det må bygges dobbeltspor hele strekningen, og det bør skje så raskt som mulig og helst innen 2027.

Når toget blir attraktivt, avlaster det transporten som må gå på veg. Slik sett er sammenkopling og full utbygging av InterCity til Lillehammer et viktig klimatiltak som også bidrar til økt trafikksikkerhet når både gods- og persontrafikken kommer over på jernbane.

Vi må kunne ta mål av oss å klare et slikt bidrag for klima og bolysten i Oppland innen 2030.

Flere store vegprosjekter er utelatt; utbygging stykkevis og delt? Transportetatenes oppgave i Nasjonal Transportplan er å diskutere og planlegge infrastrukturen i landet framover. Når store ferdselsårer som motorvei nord og sør for Trondheim, mellom Hamar og Lillehammer og fra Telemark til Rogaland ikke engang drøftes i transportplanen er ikke oppdraget løst.

Begrunnelsen om at disse strekningene skal bygges av «Nye Veier AS» og at de derfor ikke er en del av den helhetlige vurderingen er syltynn. Det må være avgjørende å ha en helhetlig og nasjonal transportpolitikk. Når disse store vegprosjektene ikke sees i sammenheng med den helhetlige miljø- og transportpolitikken er vi dømt til å tape i kampen om en helhetlig og klimavennlig utbygging.

Nå når alle transportetatene legger fram sine prioriteringer og anbefalinger i en samlet plan framstår det som merkelig at regjeringens faneprosjekt Nye Veger AS skal gjøre sine prioriteringer tilsynelatende uavhengig av de samme helhetsvurderingene som legges til grunn.