Dette er et varsko fra LOs lokalorganisasjon i Gjøvik, Land, Toten og Valdres. Vi veit at vi har det forholdsvis bra i Norge. Og vi veit at de fleste personlig ikke merker i det daglige at fundamentet og søylene som velferdsstaten bygger på, gradvis forvitrer. Vi jobber ufortrødent med å trygge dette fundamentet, og disse søylene. Helst skulle vi jobbet med videreutvikling. Men vi står nå oftere og oftere med ryggen mot veggen.

Dette varskoet går til deg som medlem, til politikere og alle med makt, som er opptatt av fellesskapet og fellesskapsløsninger. Lytt til oss, og bli med på å snu denne utviklinga vi nå opplever.

Det norske samfunnet er i ferd med å svekke fellesskapsløsningene. Dette fører til økte forskjeller og økt usikkerhet. Det er en økonomisk og kulturell elite som styrer landet, gjennom parlamentarisk, økonomisk og kulturell makt. Den vil ikke fellesskapet vel. Vi må erkjenne at den norske modellen og det gamle klassekompromisset angripes fra toppen og forvitrer i bånn. Våre talspersoner, de tillitsvalgte, slipper knapt nok til i media.

H/Frp/V-regjeringa går inn for skattekutt for de rike, midlertidige ansettelser, konkurranseutsetting og privatisering, sentralisering, utsalg av statlig eie, økt opprustning samt svekking av offentlige velferdsordninger og faglige rettigheter. Samtidig øker avgiftsnivået på de merkeligste områder, noe som i praksis utgjør en flat skatt som ikke skiller mellom betalingsevnen til minstepensjonister og milliardærer.

Arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere støtter i hovedsak denne utviklingen. Konkurransen på lønns- og arbeidsvilkår øker. Bemanningsbransjen, sosial dumping og konkurranseutsetting er viktige virkemiddel. De tillitsvalgte undergraves ved aktiv bruk av hard HR. Organisering og tariffavtaler motarbeides oftere enn før. For hver seier vi får, som for eksempel innføringen av Telemarksmodellen mot sosial dumping, begynner undergravinga, på tross av at mange seriøse aktører har sett at de er tjent med modellen for å ikke utkonkurreres av useriøse ved anbudsprosesser i det offentlige. Organisasjonsgraden i Norge har sunket til under 50 %, og fagforeningsfradraget står på stedet hvil. Med prisstigning betyr dette i realiteten en reduksjon i fradraget.

Gjennom EØS-avtalen strømmer direktivene inn, om vikarbyrå, utstasjonering, post, kabotasjekjøring, jernbane, ACER og nå det nye arbeidsmarkedsbyrået. Lista blir bare lengre og lengre, og reservasjonsretten og det fagre handlingsrommet er knapt brukt, tross våre advarsler om at det kan true arbeidsplasser og fagbevegelsens styrke.

Den framgang og posisjon vi oppnådde gjennom det forrige århundre, av flere kalt de organiserte arbeidernes århundre, er svekket. Men erfaringa fra samme århundre er at vi aldri fikk noe, uten å kjempe for det. Med vårt varsko, følger også en oppfordring:

Medlem og fagforening: Bli med i utarbeidelsen av våre krav. Støtt opp om rettferdig kamp for faglige rettigheter, politiske krav, og anerkjennelse av våre tillitsvalgte fra arbeidsgiverne. Støtt opp det faglige arbeidet, støtt opp om våre aksjoner, og delta på 1. maiarrangementene.

Politikere: Hvis vi skal støtte dere, må dere lytte til fagbevegelsen, og innfri på våre krav. Dere må også gi plass til faglige tillitsvalgte i posisjoner, ikke bare som rådgivere.

Vedtatt på årsmøtene i Fellesforbundet Raufoss J&M 26. april, og LO GLTV 27. april 2018