Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil skape et kulturknutepunkt for fremtiden

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokaliseringsdebatten for kulturutbyggingen i Gjøvik reiser flere problemstillinger og utfordringer som skal veies. Behovet for å gi kulturtilbudet et løft, er definert. Vi mener det bør løses med et tydelig fremtidsblikk som samtidig gir synergieffekter for befolkningen, bymiljøet og næringslivet.

Den politiske prosessen er godt i gang, og vi registrerer at det er uenighet mellom enkelte politiske utvalg. Da saken kom på kommunestyrets bord 4. mai vedtok politikerne, med seks stemmers overvekt, å gå videre med prosjektet på Shell-tomta, samt å gjennomføre en utredning rundt alternativet på Huntonstranda. Vi ønsker her å tydeliggjøre det vi mener gir prosjektet på Shell-tomta de beste utviklingsmulighetene for kulturlivet, byen, befolkningen, kommunen og næringslivet – og miljøet. Under tar vi for oss en punktvis opplisting over det vi mener er viktige momenter som bør tillegges vekt i beslutningen som skal gjøres. Vi håper dette er klargjørende i forhold til dette alternativet.

Bedre kulturtilbud: Alternativet på Shell-tomta vil skape en unik samlokasjon mellom eksisterende kino (med utvidelsesmuligheter), eksisterende black box og nytt bibliotek, stor kultursal med 600 sitteplasser og hensiktsmessige lokaler for kulturskole, øvings- og konsertlokaler. Dette vil gi Gjøvik en etterlengtet storstue som kan gi mange arrangement et stort løft. I tillegg vil de ulike kulturtilbudene forsterke hverandre til brukernes og publikums beste.

Hang out- og læringssted for ungdom: Skateparken i umiddelbar nærhet er allerede et etablert hang out-sted for ungdom. Ved å forsterke kinotilbudet og å etablere et innovativt bibliotek i prosjektet, vil det bli skapt et svært interessant grunnlag for en spennende læringsarena for ungdom. Dersom dette også kombineres med kafédrift, vil området aktualiseres ytterligere. At lokasjonen ligger tett på kollektivknutepunktet fører til enkel tilgjengelighet til dette senteret. Prosjektet på Shell-tomta vil føre til etablering av en spennende innendørsgate med en rekke tilbud som vil knytte parken sammen med stasjonsområdet på hensiktsmessig måte.

Bedre hotellfasiliteter: I prosjektet ligger det en utbygging av hotellkapasiteten vår på opp mot 80 rom. Dette vil i seg selv øke attraktiviteten vår som overnattingssted. Ved å samlokalisere hotellet og den nye store kultursalen, vil hotellet kunne sambruke dette lokalet til konferanser og banketter. Vi mener at en realisering av prosjektet vil gi oss gode muligheter til å trekke ti konferanser ekstra til Gjøvik hvert år. Tar vi utgangspunkt i 300–500 deltakere på hver konferanse, vil dette bety 3000–5000 flere overnattingsdøgn til byen. Det bør resultere i opp mot 15 millioner kroner i økte inntekter for næringslivet i Gjøvik. Totalt sett vil samlokasjonen av hotell, stasjonsområdet og kulturfasiliteter gi Gjøvik et kraftig løft som konferansedestinasjon på Østlandet.

En tydelig miljøprofil: Vi har allerede beskrevet lokasjonens nærhet til stasjonsområdet. For tilreisende konferansegjester ser vi at det er svært avgjørende for valg av hotell at togstasjonen ligger nær. Ved dette prosjektet vil vi oppfylle dette ønsket, og samtidig kunne være et viktig bidrag i en klimavennlig profil for persontransport. Dette er stadig en mer viktig føring for alle typer virksomheter som ønsker å utvikle seg.

Skape flere arbeidsplasser og økt sentrumshandel: Utvidelsen av vårt hotell og tilhørende aktivitet, vil bety økt behov for arbeidsplasser i Gjøvik. Knoppskyting av andre tilbud ut fra et slikt senter vil også bety muligheter for ytterligere etablering av bærekraftige virksomheter som gir jobbmuligheter i lokalmiljøet. Vi mener prosjektet på Shell-tomta utløser en aktualitet av Gjøvik sentrum som også kommer til å påvirke sentrumshandelen i positiv retning. Vi vet at stor aktivitet innenfor kultur- og konferansesegmentet skaper aktivitet også i tilstøtende områder. Det vil være en viktig stimulans og inspirasjon for sentrumsnæringen til å utvikle sine konsepter, framstå tydeligere og i neste runde oppleve vekst i sentrumshandelen.

Positive ringvirkninger for øvrig næringsliv og reiseliv: Det er liten tvil om at kulturknutepunktet som planlegges på Shell-tomta vil bli et kraftsenter for besøk til vår region. Ifølge Menons rapport om «Ringvirkninger av reiselivet i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen» fra oktober 2014, tilfører de tilreisendes forbruk en omsetning på 1,17 milliarder kroner til regionene. Overnattingsbransjen «får» 259 millioner kroner av dette, mens varehandelen tilføres 165 millioner kroner av dette forbruket. Dette er betydelige summer som økt besøksfrekvens vil bidra ytterligere til. Både reiselivsnæringen og næringslivet generelt vil kunne dra gode effekter ut av dette. Derfor er det viktig å etablere kultur- og konferansetilbud så tett opp til hverandre og til kollektivtransportårene som mulig. På den måten vil attraktiviteten optimaliseres og målet om å være et førstevalg bli enklere å realisere.

Kommentarer til denne saken