Store deler av områdene mellom Valdresflye og Gudbrandsdalen- og Ottadalen, mellom Tyin og Hemsedal og mellom Begnadalen og Hallingdal utredes nå for vindkraftverk. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) jobber i disse dager med en ny nasjonal plan og et rammeverk for vindkraftutbygging.

Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Øystre Slidre Jeger- og Fiskerforening, DNT Valdres, Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Valdres- og Oppland, DNT Oslo og Omegn, Gudbrandsdal krets av Norges speiderforbund, DNT Gudbrandsdalen og Naturvernforbundet i Valdres har allerede kunnskap om de store verdiene for natur og friluftsliv som finnes i de aktuelle områdene, men vi ber i tillegg om innspill fra lokalkjente om viktige lokale friluftslivs- og naturverdier.

Etter påtrykk fra natur- og friluftsorganisasjonene har imidlertid NVE måttet gi myndigheter og organisasjoner lokalt og regionalt en mulighet til at kunnskapsgrunnlaget kan styrkes når det gjelder friluftsliv, natur og miljø. NVE sin frist for slike innspill er 20. oktober.

Samtidig oppfordrer vi politikerne til å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges. Det er dessverre slik at natur og friluftsliv ofte verdsettes altfor lavt.

Erfaringer fra vindkraftutbygging andre steder i landet viser at vindkraftverk er negativt for våre turområder, jaktterreng og natur. Dette reduserer både landskap- og naturopplevelse og reduserer levevilkår for mange dyrearter.Større energi- og veianlegg i urørt natur og viktige friluftsområder må derfor isteden erstattes av fokus på energisparing og andre tiltak som ikke gir omfattende naturinngrep.

Fakta om vindkraftanlegg:

- De største vindturbinene er rundt 200 meter høye og kan sees fra lang avstand.

- Støy fra vindturbiner og farvel til stille natur.

- Vindkraft er arealkrevende og utgjør store industrianlegg i utmark. 800 meter vei av tilsvarende standard som fylkesveg pr. vindturbin som bygges – ofte med store skjæringer og fyllinger som endrer landskapet i dramatisk grad.

- Det er kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge.

Bakgrunn: 

Nasjonal ramme for vindkraft på land: Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage Nasjonal ramme for vindkraft på land. Hensikten er å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene blir tatt i bruk og eventuelle konflikter med andre interesser kan dempes. Energimyndighetene arbeider nå med 43 større områder i Norge (3 i Oppland) for å finne frem til de mest egnede områdene for fremtidig vindkraftutbygging. Områdene skal reduseres før et forslag blir overlevert Olje- og energidepartementet i mars 2019.