Dyrevernalliansens Live Kleveland tar nok en gang til orde mot MatPrat (Opplysningskontoret for egg og kjøtt). Kleveland ønsker at MatPrat ikke skal finansieres gjennom omsetningsavgiften for egg og kjøtt, en avgift betalt helt og fullt av egg- og kjøttproduserende bønder.

Avgiften innkreves for å brukes til markedsbalanserende tiltak og opplysningsvirksomhet. Loven som hjemler avgiften ble innført som resultat av en overproduksjonskrise i landbruket på 1920- og 1930-tallet, og har vært gjenstand for debatt og endringer siden den ble innført. Så det er definitivt en levende og oppdatert ordning.

Men la oss holde oss til fakta, uten å komme med generelle påstander, slik Kleveland gjør når hun fastslår at: «Kjøtt er et produkt med mange negative konsekvenser for folkehelsen, miljøet og dyrene som inngår i det intensive landbruket».

En ting er helt klart: Staten finansierer ikke MatPrat med en eneste krone. Omsetningsavgiften betales av bonden, kreves inn av slakteri/eggpakkeri og fordeles gjennom Omsetningsrådet. Midlene brukes bl.a. til effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukter til lavest mulig kostnad der opplysningskontorene har en viktig oppgave.

MatPrat jobber for å fremme norsk matproduksjon og norske råvarer gjennom å formidle kunnskap og innsikt om matproduksjon, mat og forbruk samt matglede. Og vi gjør dette med et bredt utvalg av råvarer, som kjøtt, fisk, grønnsaker, meieriprodukter, korn og frukt – og med utgangspunkt i myndighetenes kostråd.

Dette kaller Kleveland «kjøttreklame». Men saken er at vi bidrar til å få gjennomført en landbrukspolitikk et flertall på Stortinget ønsker, at det produseres mest mulig norskprodusert mat basert mest mulig på norskproduserte råvarer.

I den sammenheng er det viktig å kjenne til en del fakta rundt matproduksjon. F. eks at utslippene fra norsk jordbruk utgjør 8,4 prosent av totale norske klimagassutslipp, mot tilsvarende 14 prosent på global basis. Klimagassutslippet fra norsk jordbruk har faktisk gått ned med 5,4 prosent fra 1990 til 2016 (Kilde: FNs klimapanel, Synteserapport 2014 og SSB, des. 2017). Dette skyldes en rekke tiltak iverksatt i jordbruket – og flere er på vei.

Kleveland hevder videre at kjøtt har negative konsekvenser for helsen. Det er i beste fall en unyansert påstand. Ja, det er dokumentasjon på sammenhenger mellom høyt inntak av spesielt bearbeidet kjøtt og noe økt forekomst av tarmkreft. I kunnskapsgrunnlaget for kostrådene er det uttalt at rådet om rødt kjøtt og bearbeidet rødt kjøtt ikke er at inntaket skal være så lavt som mulig, men at det ikke bør overstige maksanbefalingen. Men kjøtt er en viktig bidragsyter til en rekke næringsstoffer i kostholdet, som bl.a. proteiner av høy kvalitet, samt jern og sink i en form som er lettere for kroppen å ta opp enn de samme næringsstoffene i vegetabilske matvarer. Kostrådet om kjøtt fra Helsedirektoratet er å velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter, og å begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Videre uttaler Helsedirektoratet at et moderat inntak av magre kjøttprodukter med fordel kan inngå i kostholdet.

Vi er helt enige med Dyrevernalliansen i at god dyrevelferd er svært viktig. Den kan alltids bli bedre, men er ifølge Mattilsynet god. I sin rapport: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd – årsrapport 2016, som er den sist utgitte, skriver tilsynet følgende: «Alvorlig vanskjøtsel av dyr ble oppdaget i 42 dyrehold (0,44 %). Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold». Totalt ble det ført tilsyn med 9.439 besetninger. Så å generelt påstå at det norske kjøttforbruket medfører lidelse for dyrene er det vanskelig å finne faktabelegg for.

Land som Norge og Sverige har noen av de strengeste regelverk for hold av dyr og dyrevelferd står sentralt i dette. Men vi arbeider sammen med landbrukets organisasjoner og aktører, som Animalia, for at vi skal bli enda bedre på dyrevelferd.

Til slutt; Kleveland og Dyrevernalliansen er hjertelig velkommen til oss for en prat, for å dele sine meninger og synspunkter – vi er alltid åpne for faktabaserte råd og innspill. Å jobbe for best mulig dyrevelferd er viktig for landbruket og oss.